I tillegg til åpning av bekken ønsker vi å bruke den gamle balløkka ved Thamshavn som park og etablere en tursti langs Thamshavnbanen.

I dag er både jernbanesporet og balløkka ustelt og gjengrodd, og ikke noen pryd for omgivelsene. Men med litt innsats kan de bli elementer i en svært fin park som kan brukes av beboerne i området.

Det er flere gode grunner til å åpne Nerviksbekken. For det første er det vakkert med rennende vann, det skaper liv i landskapet og er beroligende å høre på. For det andre er det et godt naturverntiltak, fordi den kan brukes som gytebekk av sjøørret. Den tredje grunnen er som et tiltak for å handtere store nedbørsmengder slik de er varslet i årene framover.

Klimaendringene gjør at vi vil få store nedbørsmengder på kort tid, da vil vi lett få flomskader i de tettbebygde områdene på Nerøra. En åpen bekk vil derimot kunne handtere langt større vannmengder enn lukkede ledninger. Vi har også planlagt en dam i bekken, som kan forsinke og utjevne framtidige flomtopper.

Et slikt prosjekt vil koste mye penger og må veies opp mot kommunens økonomi. Vi syns likevel det er viktig å lufte denne ideen nå slik at kommunen kan begynne planlegging og se på mulig finansiering. Et viktig skritt ble gjort da hele den aktuelle bekketraseen ble sikret som grøntområde i den nye kommuneplanen.

Vi i MDG tror at dette prosjektet vil føre til økt trivsel for beboerne på Nerøra og heve statusen på området slik at det blir attraktivt for innflyttere å bosette seg der. Det vil i sin tur gjøre det lettere å få tatt vare på den verneverdige, gamle bebyggelsen. Kanskje vil Nerøra i framtida bli Orkangers svar på Bakklandet?