Torsdag 7. september 2010:

Kunne blitt stoppet av ugler

Reidar Samskott ønsket å skille ut to tomter fra gården i Sølberget. Rådmannen sa nei.

Forvaltningsutvalget utsatte saken den 25. august for å kunne dra på befaring. 

Orkdal

Saken sto på saklista da forvaltningsutvalget hadde møte den 25. august 2010. Utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) foreslo imidlertid at saken måtte utsettes slik at utvalget fikk dra på befaring.

Skålholts forslag ble enstemmig vedtatt.

Onsdag 13. september 2010 skulle saken på nytt stå på kartet, men før de startet møtet, skulle forvaltningsutvalget på befaring.

Frarådet

Rådmannen begrunnet avslaget sitt med at fradeling og nybygging ville være i strid med kommuneplanen. Tilgrensende områder var satt av til spredt fritidsbebyggelse, samt at det aktuelle arealet var en del av et større viltområde.

Fylkesmannen varslet ikke innsigelser, men Orkla landbruk frarådet også fradeling ut fra naturforvaltningshensyn. Tomtene kom nemlig innenfor et område som var vurdert som et viktig viltområde.

Samtidig skrev Orkla landbruk i sin høringsuttalelse:

«Hvorvidt det inne på arealene for de to tomtene, eller i umiddelbar nærhet av dem, er egna habitater for ugler eller spettefugler, har kommunen ingen kunnskap om. For flere ugler, og kanskje noen spettearter, vil nærheten til eksisterende bebyggelse være nokså problemfri …»

Men de konkluderte likevel med at det ikke forelå noe som tilsa at man skulle gå på akkord med dette viltområdet.

Mikroskopisk

Grunneier og søker, Reidar Samskott, var uenig.

– Det er snakk om et veldig stort viltområde som strekker seg fra Gjønnesnesset over Sølberget og Ustjåren, samt Kbyken og Metliåsen. De to tomtene vil ha mikroskopisk betydning for viltområdet, mente Samskott. som også mente det var viktig at kommunen åpnet opp for spredt boligbygging.

– Skal man ha livskraftige bygder, må det tillates boligbygging i utkantene. Jeg mener det må være en kurant sak å skille ut to tomter på en tørr bergknaus i utmark, like ved gårdsveien. Det vil ha store konsekvenser i et lengre perspektiv dersom man blokkerer for spredt boligbygging, avsluttet Reidar Samskott.