Debatt

Statsbudsjettet 2021

Den 7. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lagt fram.

Ifølge Jan Grønningen nås målsetningen om to politi pr 1000 innbygger i løpet av inneværende år.  Foto: Illustrasjonsfoto

Jan Grønningen er kommunestyre- og fylkestingsrepresentant for Høyre.  Foto: Privat

New Articles

I tiden fram til vedtak av Stortinget i desember vil ulike grupper og partier i samfunnet debattere forslagene og komme med sine ønsker for sine hjertesaker og tema.

Høyre og regjeringens hovedmål og mål med statsbudsjettet er å få folk tilbake i arbeid gjennom en kraftfull finanspolitikk, lavere skatt og flere tusen nye tiltaksplasser. Sikre samfunnet flere bein å stå på, gjennom å bevilge 45 milliarder til forskning og utvikling, og betydelige investeringer innen vei og bane. Styrke kompetansebyggingen gjennom 5000 flere studieplasser ved universitet og høgskoler, 2100 flere studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, inkludert Industrifagskolen. Øke innsatsen for at flere fullfører videregående skole, og bevilge 900 millioner til kompetansereformen «Lære hele Livet».

Inkludere flere gjennom flere arbeidsmarkedstiltak som prioriterer unge og utsatte grupper. Videreføre inkluderingsdugnaden med jobbstøtte, mentorordning og lønnstilskudd, jobbtrening og opplæringskoordinatorer.

Bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet og fortsette et sterkt internasjonalt engasjement.

I lokalavisen ser jeg at Sps Gunn Iversens Stokke raskt kunne konkludere med innholdet i regjeringens forslag, men hennes innlegg fortjener noen presiseringer. Gjennom innlegget kan få inntrykk av at beredskapen og politiets evne og synlighet er svekket under denne regjeringen. Sannheten er beviselig en annen. Siden Sp forlot regjeringslokalene er politiet tilført økte ressurser i form av mannskap og økonomi tilsvarende over 2000 flere politistillinger, og en økning på vel 4 milliarder til politiets driftsbudsjett.

Den midlertidige økningen på 400 nye politistillinger som ble tilført i vår, foreslås som permanent økning i budsjettforslaget, og utgjør alene en økonomisk økning på 478 millioner. Selv om jeg er glad for at det er politidistriktene som avgjør hvor ressursene best kan brukes, er jeg glad for at det i denne omgangen er føringer på at distriktet skal tilgodeses spesielt. Dette innebærer at målsetningen om 2 politi pr 1000 innbygger nås i inneværende år. Den sterkeste politibemanningen i moderne tid!

Gjørv-rapporten i 2014 viste at en politireform var nødvendig, og en historisk økt satsing på området over tid har satt politiet i stand til å møte utviklingen av kriminalitetsbildet på en god måte. Tiden stopper ikke, og i dag løses utfordringene i politiet med økt kompetanse, bedre digitalisering og sterke fagmiljø.

Sammen med styrkning av de øvrige beredskapsenheter, fortsatt god vekst i kommuneøkonomien, og en stabil politikk som får oss ut av pandemikrisen er jeg trygg på at regjeringens forslag til Statsbudsjett er riktige og viktige skritt for Norge.