Søker dispensasjon for flyktningeboliger

Her kan det bli bygd 24 boenheter for flyktninger og vanskeligstilte.

Her er området Myrtunet på Fannrem er boligene planlagt. 

Nyheter

Hovedutvalg forvaltning i Orkdal skal onsdag behandle en sak som omhandler bygging på området Myrtunet på Fannrem. Det søkes dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av boliger for flyktninger og vanskeligstilte.

Rådmannen innstiller på at utvalget gir dispensasjon, med begrunnelse i at det fra før av er sosiale boliganlegg og offentlige bygg i dette området.

Ved Grøtte skole

Det har vært holdt informasjonsmøte med berørte naboer på forsommeren i år, og det er ikke kommet inn merknader til planene.

Det aktuelle området har i dag betegnelsen «offentlig eller privat tjenesteyting», og rådmannen mener bygget kommer inn i kategorien som omhandler tiltak i offentlig regi, siden det ikke er snakk om boliger for det private markedet.

Kommunen planlegger å sette opp to identiske bygg, på to etasjer hver. Hvert bygg skal inneholde åtte hybler og fire treromsleiligheter.

Tomta ligger nært opp til lekearealene ved Grøtte skole og Grøtte barnehage.