Varsler periodevis stengt vei

Reguleringsplan for delstrekning på Fv 714 til offentlig ettersyn.

Storvasshammertunnelen i Snillfjord. 

Nyheter

Snillfjord

Statens vegvesen melder om periodevis stengt vei i korte perioder i forbindelse med utbedringstiltak på Fv 714 mellom Melvatnet og Storvasshammertunnelen i Snillfjord. Forslag til reguleringsplan er nå lagt ut til offentlig ettersyn fram til utgangen av august. Berørte parter, naboer, interesseorganisasjoner og berørte myndigheter blir tilskrevet.

Redusert hastighet

Tiltaket er en del av nye Fv 714 Lakseveien for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. Spesielt for denne aktuelle strekningen er at den skal skaffe gode fjellmasser til parsellen mellom Snilldalslia og Berg. Derfor blir det åpnet en forholdsvis høy fjellskjæring langs Melvatnet, mens det planlegget mindre utbedringstiltak langs Slørdalsvatnet.

Rundt veien reguleres det et anleggsbelte på maks 20 meter på hver side. Bredden vil variere etter terrenget og andre forhold.

Statens vegvesen varsler derfor at det må påregnes en del anleggstrafikk både i og utenfor anleggsområdet. Det vil bli godt skiltet og redusert hastighet.

Har du merknader?

Selv om veien i hovedsak skal være åpen for trafikk, vil det likevel bli korte perioder med stenginger.

Den som har merknader til forslaget til reguleringsplan, sender disse til Statens vegvesen, Region Midt.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300