Byggeskikkpris til Kaares gate 11

Nyheter

Orkdal kommunes byggeskikkpris for 2017 tildeles Kaares gate 11 ved eier Otto Dehli. Kaares gate 11 er det gamle meieriet på Nerøra på Orkanger, og er oppgitt med årstallet 1844 i kommunens vernekart. Eieren får prisen for istandsettingen av bygget, som har ført det tilbake til en bestemt tidsepoke.

Var butikk og menighet

Bygningen ble trolig ombygd til meieri i 1896, og er en tidstypisk tømmerbygning fra denne perioden. Meieriet ble trolig oppgradert en gang mellom 1931 og 1955. Vinduet som i dag er tilbakeført oppe i gavlveggen, er trolig fra den første perioden i 1896. Forretningsvinduene og inngangsdøren er fra den andre perioden. Det er derfor sveitser-elementer og nyere stilelementer fra perioden 1930 til 1955 som kjennetegner bygningen som kulturminne.

På 1970-tallet ble første etasje ombygd til en liten dagligvarebutikk. Nesten hele gatefasaden i første etasje ble skjært ut og erstattet med store vinduer og tidstypisk dør. Senere ble fasaden kledd inn igjen da pinsemenigheten Filadelfia overtok lokalet i 1996.

Dagens eier, Otto Dehli, får Orkdal kommunes byggeskikkpris for 2017 for den siste ombyggingen og tilbakeføringen av bygget. Han overtok med tanke på forretningslokale i første etasje og bolig i andre etasje.

Tidsriktig gjort

Lyd- og fotostudioene til Dehli krevde en ny ombygging av fasaden med mer åpning mot gaten, for markedsføring av produkter. Dette åpnet for en ombyggingsprosess der en tilbakeføring til en bestemt periode ble utredet. I samråd med kommunen og fylkeskommunen ble det bestemt et tidsrom fra et bilde hos Norges Bebyggelse, som skulle bli den «nye», gamle fasaden. Dette ble da en kombinasjon av sveitserombyggingen fra 1896 og ombyggingen til et mer moderne meieri i sin tid, trolig etter krigen eller en gang rett før. Det finnes et bilde som viser fasaden trolig i 1931, med fortsatt sveitservinduer i første etasje i gavlveggen.

I en svært grundig prosess ble de originale forretningsvinduene målt opp ved hjelp av undersøkelser i gavlfasaden. Ved hjelp av tidsriktige detaljer fra referanseobjekter i miljøet på Nerøra, ble tidsriktig panel og omramminger rekonstruert. Panelet er selvsagt høvlet og malt med tidsriktig linolje og pigment.

- Eksemplarisk

- Det gamle meieriet har høy alder og kan vise til en svært lang og sentral brukshistorie på Nerøra. Ombyggingen til supermarked i sin tid var lite varsom og medførte betydelig tap av kulturhistorisk formidlingsverdi. Istandsettingen og ombyggingen av det gamle meieriet i Kaares gate 11 på Nerøra har gjenopprettet denne verdien, og viser eksemplarisk hvordan byggeskikken på en historisk bygning kan reetableres ved ny bruk, heter det i begrunnelsen.

Videre står det:

- Etter ombyggingen til dagligvarebutikk og menighetslokale, var bygningen som kulturhistorisk formidler av en tidligere brukshistorie så godt som umulig å lese. Meieriet har gjennom den nå utførte arkitektoniske ombyggingen fått tilbake sine opprinnelige proporsjoner og fasadeinndelinger. Den bevarte tømmerkassen har dermed fått fasader som formidler deler av tidsperioden fra 1844 til cirka 1970 og den stedstypiske byggeskikken på Nerøra. Dette gir kulturmiljøet på Nerøra et betydelig estetisk løft. Ombyggingen av Kaares gate 11 er også et glimrende eksempel hvor fleksible og solide slike historiske bygninger er, og hvordan de kan gi en forretningsidé et unikt historiebasert, stedegent særpreg.