Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år. 

Nyheter

7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA). Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt.

Nå setter Arbeidstilsynet i gang en kampanje for å sette temaet på agendaen til arbeidsgivere i hele landet.

– Vold og trusler på jobb skal og kan forebygges. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i ei pressemelding.

1. januar i år trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller nå tydeligere krav til hvordan arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik at de ansatte får en tryggere arbeidshverdag.

– Arbeidsgivere har ansvaret for å sørge for at deres ansatte, så langt som mulig, er beskyttet mot vold og trusler i sin jobb. Det krever blant annet at ansatte får nødvendig opplæring og får øve jevnlig på situasjoner som kan oppstå, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet har hittil i år gjennomført 263 tilsyn i helse- og sosialsektoren med tema vold og trusler.

– Vi erfarer så langt at 6 av 10 virksomheter har for dårlige kartlegginger og risikovurderinger av når arbeidstaker kan oppleve vold og trusler, og de har heller ikke på bakgrunn av dette iverksatt nødvendige tiltak for å beskytte arbeidstakerne. En konkret risikofaktor er alenearbeid, og også her ser vi at 6 av 10 mangler risikovurderinger knyttet til arbeidstakere som jobber alene. I tillegg finner vi brudd på lovens krav om nødvendig opplæring i nær 40 prosent av tilsynene, sier Vollheim.

Tiltak for å forebygge volds- og trusselsituasjoner må bygge på virksomhetens risikovurdering og være relevante. I tillegg til opplæring og praktisk øvelse kan tiltak for eksempel være å endre bemanningen/turnus, sørge for nødvendig fagkompetanse, redusere alenearbeid, utforme arbeidslokalene hensiktsmessig, sørge for rømningsmuligheter og å ta i bruk alarm.

– Selv om det er arbeidsgivers ansvar å forebygge vold og trusler er det viktig at ansatte medvirker. Det er de som kjenner arbeidssituasjonen best og vet hva som skal til for å være trygg på jobb, sier Vollheim.


Råd til arbeidstakere

• Spør etter informasjon om mulige farer på din arbeidsplass.

• Still krav om opplæring i hvordan du skal håndtere truende situasjoner.

• Opptre rolig dersom du opplever at noen er truende.

• Trekk deg unna hvis det er mulig.

• Si alltid ifra til din leder hvis du blir utsatt for vold eller trusler.

• Du bør alltid snakke med noen etter å ha opplevd vold eller trusler.