- Rundballer langs vegkanten er livsfarlig

Dette er et relativt vanlig syn: Rundballer langs langs veien. Og gjerne relativt tett inntil veikanten. Disse rundballene er nyslått. Forhåpentligvis skal de lagres lenger unna veien.  

Nyheter

Det er ikke tillatt å lagre rundballer og utstyr langs vegen. Dersom de står i veien for sikten, kan de også bidra til ulykker, opplyser vegvesenet.

- Av og til lagres rundballene langs vegen når bønder har slått. Noen ganger settes også utstyr igjen for tett inntil vegen. Det kan være livsfarlig, sier Per Espen Knudsen i Statens vegvesen.

- En stor del av ulykkene på veg, både for bil og motorsykkel, er utforkjøringsulykker. Det å treffe en rundball i stedet for et jorde, kan få fatale konsekvenser. Det samme gjelder selvsagt en traktor eller en skurtresker, legger han til.

LES OGSÅ:
Slutt med fargerike rundballer
Bønder forsøpler og forurenser naturen
Trist skue

Rundballene er nemlig ikke bare en pose med mykt gress. De er hardpakket med høy, og kan veie rundt 700 kilo. Det er like skadelig å treffe rundballer i høy fart som en vegg.

 - I tillegg ødelegger rundballer og landbruksutstyr sikten når de er plassert for innafor byggegrensa ved vegen. Dessuten kan de trekke til seg hjort, elg og annet vilt, som kan skape farlige situasjoner, forklarer Knudsen.

Det er både byggegrensen og vegens sikkerhetssone som setter begrensninger. Byggegrensen reguleres av vegloven, og er 50 meter på riks- og fylkesveg. I tillegg til veglovens bestemmelser om byggegrenser, opereres det med sikkerhetssone. Denne beregnes ut fra trafikkmengde (årsdøgntrafikk) og fartsgrense. Den måles fra vegkanten.

Innenfor sikkerhetssonen må det under ingen omstendigheter lagres utstyr som kan være trafikkfarlig. Innenfor vegens byggegrense må det ikke lagres utstyr uten at Statens vegvesen på forhånd har gitt tillatelse til dette.

Viktigere regler:

• Rundballer skal ikke lagres på en sånn måte at de hindrer sikt.

• Alt opplag av rundball innenfor byggegrensa, som varierer fra 15-50 meter, er i henhold til veglovens § 30 søknadspliktig. I siktsonene i kryss og avkjørsler er dette kravet absolutt.

• Bruk av rundball som «reklamevegg» er heller ikke tillatt. Veglovens §33 sier at all reklame langs offentlig vei skal omsøkes. Det gjelder også aksjoner, slagord, salg av diverse produkter etc.