Skal dekke forbruket til 400 husstander

Clemens Kraft bygger nytt småkraftverk i Skjerva i Meldal.

Svein Endre Møkkelgård og Orkla Maskin ble tildelt arbeidet med utbyggingen av Skjerva kraftverk i fjor høst. 

Nyheter

Clemens Kraft og Skjerva Kraft AS startet utbyggingen av Skjerva kraftverk i desember 2018. Kraftverket bygges ut i Mosbryndskjerva, og ligger like ved Skjerva Mølle mellom Storås og Meldal. Ferdigstillelsen er satt til fjerde kvartal 2020.

Småkraftverk

Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 8,4 GWh, noe som tilsvarer forbruket til om lag 400 husstander. Dette er en produksjon som er normal for småkraftverk. Isolert sett er ikke dette et vesentlig bidrag til fornybar energiproduksjon, men samlet sett utgjør småkraftverk en stor andel av ny tilgang de senere år, skriver NVE i utbyggingsvedtaket.

Trønderenergi Nett AS er områdekonsesjonær, og Skjerva kraftverk vil derfor bli tilknyttet deres nett.

- Slik kommer vi til å bidra til økt strømproduksjon i området, forteller prosjekteringsleder i Clemens Kraft, Magnhild Roe.

Utbyggingsvedtaket til NVE framhever flere potensielle miljøkonsekvenser, men framholder at disse miljøeffektene er begrenset. 

 

NVE konstaterer at vannføringen i Mosbryndskjerva vil bli redusert som følge av utbyggingen. Men minstevannføringen er foreslått til 90 l/s i sommersesongen og 50 l/s i vintersesongen, noe som vil være tilstrekkelig for å ivareta miljøet i elva.

Miljøspørsmål

I vedtaket om byggetillatelse for Skjerva Kraft AS, framhever NVE flere mulige negative konsekvenser for kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet i området. Blant annet omfatter dette økt belastning på Orkla som nasjonalt laksevassdrag, i tillegg til at utbyggingsområdet er avmerket som et sekundærområde for reindriften i Trollheimen. NVE har likevel vurdert at byggingen av kraftverket vil være et bidrag til fornybar energiproduksjon med begrensede miljøeffekter.

- NVE passer på at alt gjøres etter forskriftene. Som vår øverste myndighet, støtter vi oss til deres avgjørelser, sier Roe til ST.

Arbeidet med utbyggingen er godt i gang, hvor det skal graves to og en halv kilometer med rørgater. 

 

Orkla Maskin ble tildelt arbeidet med utbyggingen, og daglig leder Svein Endre Møkkelgård forsikrer om at de store inngrepene i områdene vil kamufleres med tiden.

- Arbeidet i området vil være synlig i arbeidsfasen. Men dette kommer til å gro til, og om noen år er det like grønt igjen, forsikrer Møkkelgård.

- Det kommer også til å bli etablert en demning på toppen, men denne dammen blir bare fem meter høy. Kraftanlegget kommer til å produsere ren fornybar energi, og anlegget vil være lite sjenerende.

I rute

Skjerva Kraft AS er etablert som et underselskap til Clemens Kraft, som er en av de største utbyggerne av småkraftverk i Norge. Men selskapet har lite med selve utbyggingen å gjøre.

- Vi er den øverste byggherren for prosjektet, men vi har satt ut det meste av arbeidet, forteller Roe.

Orkla Maskin fikk oppdraget av totalentreprisen Brødrene Dahl, og Møkkelgård forteller at de er i rute med arbeidet.

Skjerva kraftverk forventes ferdigstilt i fjerde kvartal 2020. 

 

- Vi er godt i gang. Nå er vi mellom tre og fem mann som driver med graving for rørgata, hvor vi skal grave to og en halv kilometer.

- Vi regner med at anlegget står ferdig i september eller oktober 2020. Da kommer det til å drive seg selv, bare med behov for tilsyn og oppfølging, forteller Roe.