Svindlet Nav for over 200 000 kroner

Misbruk av trygdeordningen er et alvorlig samfunnsproblem, anføres det i dommen. 

Nyheter

En orkdaling i 40-åra må gjennomføre samfunnsstraff på 40 timer over en periode på 120 dager for grovt bedrageri. Den subsidiære straffen er satt til 40 dagers fengsel.

Betydelig beløp

Grunnlaget for saken er at mannen over en periode på over et år svindlet Nav for nærmere 207 000 kroner. Svindelen foregikk ved at han unnlot å opplyse at han hadde mottatt lønn da han fylte ut de elektroniske meldekortene til Nav.

Retten bemerker at misbruk av trygdeordningen er et alvorlig samfunnsproblem. Systemet for norske velferdsordninger er også i stor grad basert på tillit. Nav-svindel er ensbetydende med tyveri fra fellesskapets «bankkonto».

I den nylige dommen anføres det at det er snakk om et betydelig beløp, og karakteriseres som grovt bedrageri. Det er også vektlagt at svindelen foregikk over en lang periode.

Lang liggetid

I utgangspunktet skulle mannen ha fått en ubetinget reaksjon, men omstendigheter i saken tilsier her unntak fra hovedregelen. Blant annet er det vektlagt at saken hadde ei liggetid hos politiet på ca. ett år. Dette har fått betydning for straffutmålingen.

Det er også vektlagt at mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse og at han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

I retten erklærte manen at han vedtok dommen.