Samfunnsstraff for vold

Nyheter

En mann i 30-åra bosatt i Orkland kommune, er dømt til 150 timer samfunnsstraff for vold. Gjennomføringstiden er satt til fem måneder, og den subsidiære straffen er fem måneders fengsel.Mannen sto i retten tiltalt etter straffelovens paragraf 273 for kroppsskade. Hendelsen fant sted i hjemkommunen i juni i fjor, da han slo en kjenning i ansiktet med knyttet hånd slik at ei tann knakk.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Han samtykket også i samfunnsstraff.

Det er i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte tidligere er straffet for lignende handlinger. Han ble dømt til åtte måneders fengsel for dette i 2013. Soningen ble avsluttet i november 2014. Den nye handlingen er derfor begått mindre enn fem år etter at soningen ble avsluttet. Det er en formildende omstendighet at tiltalte avga en uforbeholden tilståelse.Normalt skal kroppsskade straffes med ubetinget fengsel, i dette tilfellet fem måneder. I denne saken legger imidlertid retten til grunn at det foreligger ekstraordinære forhold om at vilkårene for samfunnsstraff er oppfylt.

I tillegg til samfunnsstraff, er mannen dømt til å betale erstatning for påløpte og framtidige utgifter til tannbehandling til fornærmede.