Rassikring er et tema som opptar mange. Konsekvensene av at en stor stein løsner og faller ned på en vei med reisende kan være katastrofal. Vi står fullt og helt bak sikringen av Roan, men dette er ikke til hinder for synliggjøring av andre viktige rasutsatte områder.

Vi har flere områder i vårt fylke som er potensielle rassteder. Kallurdalstunnelen er en av disse. Dette er et prosjekt som har forholdsvis høy faregrad men kostnadsmessig ligger dette i nedre sjikt blant prosjektene som er vurdert (20 mill). Da vi nå har prioritert å sikre to prosjekter i 200 millioner klassen, ser vi behov for å løfte fram de «mindre» kostnadskrevende prosjektene. Dette mener vi best kan skje ved at vi har to prioriteringslister henholdsvis for prosjekter over og under 50 millioner.

Bjørkhaug skriver sarkastisk at å lage to lister ikke gir mer penger. Nei, men en egen liste for «mindre» prosjekter setter også disse prosjektene først i køen, til en kostnad som som er mulig å innfri. Gjennom prosjektene vi nå skal sette i gang har vi brukt opp rassikringsmidlene langt fram i tid. Når rassikringsmidler skal bevilges til fylkeskommunene i framtiden må vi ikke komme i den situasjonen at penger blir stående ubrukt fordi de ikke er tilstrekkelige for et større prosjekt som har første prioritet.

Vi har nå gått inn for å sikre Berfjorden i Roan som har hatt store utfordringer over lenger tid. Det er ikke slik Bjørkhaug sier at Høyre ikke vil prioritere Roan. Nye løsninger for Roan er nødvendig. Det er likevel et dilemma at potten for rassikringsmidler tømmes.

Som Bjørkhaug var inne på har denne regjeringen og dens støttepartier KrF og Venstre sørget for en økning i bevilgninger til rassikring. Nå er Trøndelagspotten tom og det antydes at vi har brukt opp våre midler 13 år fram i tid. Vi vil jobbe for ytterligere bevilgninger, men må også vurdere å bruke av egne midler til rassikring. En liste med mindre kostbare prosjekter vil gjøre dette mulig.

Jan Grønningen

Fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag

Guro Angell Gimse

Nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommmune og

stortingskandidat for Høyre