Sør-Trøndelag

En kommune i STs nedslagsfelt er frikjent i retten etter at mor til fem barn som ble akuttplassert gikk til søksmål med krav om erstatning. Mora gikk rettens vei da hun mente hun har krav på erstatning for økonomisk tap som følge av akuttvedtaket, og krav om erstatning for ikke-økonomisk tap, etter at barnevernet akuttplasserte hennes fem barn. Vedtaket ble seinere opphevet av tingretten.

«Store hjelpebehov»

Barnevernstjenesten i den aktuelle kommunen har hatt kontakt med familien i en grad av litt «av og på» i flere år, og har mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til barnas omsorgssituasjon og moras omsorgsevne. Det ble beskrevet at mora har vist liten innsikt i sin egen situasjon.

Innholdet i bekymringsmeldingene var knyttet til dårlig hygiene, mangelfullt renhold, en særdeles uryddig økonomi og manglende ivaretakelse av barnas trygghet.

I den perioden barnevernet var i kontakt med familien, har mora også i svært liten grad sagt seg villig til å motta hjelp.

Barnevernet mente det er grunn til å tro at barna hadde store hjelpebehov, og var også bekymret for om barna kan ha blitt utsatt for vold.

På grunn av rømnings- og kidnappingsfaren, vurderte barnevernet saken slik at barna hadde behov for å flytte til skjulte adresser, ifølge vedtaket for ca. halvannet år siden.

Medhold i retten

Mora klaget vedtaket til barnevernet inn for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, men den ble ikke tatt til følge. Deretter tok hun ut stevning for Sør-Trøndelag tingrett, med krav om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak. Tingretten bestemte deretter å oppheve fylkesnemndas vedtak. Dommen er rettskraftig og barna bor nå sammen med sin mor.

Dette ga kvinnen grunnlag for å saksøke den aktuelle kommunen for økonomisk og ikke-økonomisk tap, og la i retten ned påstand om at kommunen betaler både henne og barna erstatning; 800 000 kroner til mora og et beløp fastsatt etter rettens skjønn til barna.

Ikke dokumentert

Dette er nå avvist av tingretten, som fastslår at det vedtaket barnevernet gjorde, var både forsvarlig og riktig på det tidspunktet det ble fattet. At tingretten valgte å oppheve fylkesnemndas vedtak, forklares med at forholdene hadde endret seg.

Retten slår også fast at kvinnen ikke har påvist noe økonomisk tap som følge av vedtaket. Til tross for flere oppfordringer, har hun ikke kunnet dokumentere noe tap. Trygdeytelsene knyttet til barna var riktignok stoppet i den perioden de var omplassert, men disse pengene ble tilbakebetalt.

Over 250 000 kroneri saksomkostninger

Dermed ble utfallet i saken, som i denne omgangen altså kun handlet om økonomisk oppreisning, at den aktuelle kommunen frifinnes. Kvinnen som saksøkte kommunen er også dømt til å betale over 250 000 kroner i saksomkostninger til kommunen.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300