Mangler jordleiekontrakter på 10 000 dekar dyrkajord