Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

1250 anlegg

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

— I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.

Sjekker om de virker

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer, skriver DSB på sine nettsider.

— Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene kan høres av litt over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid. Les mer om varslingssignalene på sikkerhverdag.no og hør signalene på sivilforsvaret.no.

Varsel på mobil

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert.

Som følge av krigen i Ukraina ble det vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon er et av disse tiltakene.

— Det er et stort og viktig arbeid som er lagt ned i å få etablert dette systemet på noen få måneder, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

I dagene fremover gjennomføres de siste testene og oppdateringene, før systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum.

Informasjon til befolkningen er en viktig del av oppdraget. Det er nå planlagt en rekke informasjonsaktiviteter, slik at befolkningen blir kjent med hva denne nye varslingsløsningen innebærer og hvordan den skal brukes.

— Før vi tester dette ut mot publikum i større skala er det en forutsetning at denne løsningen er godt kjent. Derfor er det også for tidlig å teste Nødvarsel i forbindelse med varslingsprøven førstkommende onsdag, sier Aarsæther.