Jeg frykter at denne utredningen, midt opp i alle sentraliserings-reformene, er i ferd med å gå litt under radaren.

I utredningen legg man fram fire konsept for utvikling av Sivilforsvaret. To av disse konsepta går ut på å ta ned tallet på distrikt fra dagens 20 til 10. De andre to som i dag, men da med liten ny-satsing på sivilforsvaret.

Reduserer man så drastisk, frykter jeg for lokal beredskap i distrikta og også tap av statlige arbeidsplasser.

Vi treng lokalt nærvær av beredskapsetater som Sivilforsvaret når ulykka er ute, blant annet som når ekstremværet Dagmar herja, skogbranner utløses osv. Det argumenteres med at antall distrikt skal følge antallet på de nye regionene, men når vi ikke vet fasiten på regionreformen, er det en dårlig grunn til å redusere så mye.

Beredskap ser ut til å være noe som først kommer på dagsorden etter at uønskede hendelsene har funnet sted og blir glemt bort imellom hendelsene.

Det uroer meg stort når en i rapporten tilsynelatende trekk fram nærpolitireforma som en slags inspirasjon.

Vi har også enda friskt i minne brannen nå i Namdalen der det var avgjørende med aktive ressurser fra Sivilforsvaret, lik ens i Lærdal, og ved andre kriser og hendelser.

Sivilforsvaret har, i likhet med Heimevernet, lidd under nedskjæringer over flere år. Vi mener at det er behov for å styrke den sivile beredskapen, også gjennom en styrking av Sivilforsvaret, slik at etaten kan løse det samfunnsoppdraget de er satt til å gjøre.

Sivilforsvaret har helt sikkert forbedringspotensial og treng endring, men svaret kan ikke, og skal ikke, alltid være sentraliserende strukturendringer. Det er feil veg å gå.

Senterpartiet forstår at det er nødvendig med en vesentlig omlegging av virksomheten, med en betydelig styrket grunnopplæring som også innebærer en mer omfattende befalsutdanning og tilhørende materiellanskaffelser.

Gunn Iversen Stokke

Fylkesvaraordfører

Sør-Trøndelag