Politimesteren i Sør-Trøndelag har ilagt Elkem Thamshavn på Orkanger ei bot på 200 000 kroner etter at en ansatt døde i ei arbeidsulykke høsten 2003.

Mannen i midten av 40-åra utførte arbeid på et transportbånd da den tragiske ulykka skjedde 17. september 2003. Alt som kunne gå galt gikk galt, og bedriften er nå straffet for overtredelse av arbeidsmiljølovens paragraf 85, som omhandler ansattes sikkerhet, helse og velferd.

Umulig å låse

Langs det aktuelle transportbåndet var det installert en wire for nødstopp, med videre varsling til kontrollrommet. Det var også installert en sikkerhetsbryter på transportbåndet. Denne bryteren skulle hindre transportbåndet i å kunne startes fra kontrollrommet når den var slått på. Når det ble utført arbeid på transportbåndet, gjaldt en intern instruks om at sikkerhetsbryteren skulle slås på og låses slik at båndet stoppet.

Denne sikkerhetsbryteren var det ikke mulig å låse, og det fantes ikke rutiner om å utføre dokumenterbar kontroll med at sikkerhetsbryteren virket.

Ble klemt

I episoden der en ansatt omkom, var nødstoppwiren langs transportbåndet utløst, men transportbåndet stanset ikke. Det medførte at mannen ble klemt under ei luke som båndet går gjennom. Han døde som følge av dette, går det fram av forelegget.

Elkem Thamshavn er videre straffet for at det i intern instruks framgikk at om transportbåndet stanser på grunn av nødstopp, skal operatøren straks undersøke årsaken til stansen før ny oppstart. Dette var det ikke etablert rutine for. Det var heller ikke eget signal for at nødstoppwiren langs transportbåndet var utløst. Rutine for skilting «Arbeid pågår» i kontrollrommet ble heller ikke fulgt.

For disse overtredelsene er altså Elkem Thamshavn ilagt ei bot på 200 000 kroner.

Allmennpreventivt

- Bota er i tråd med gjeldende rettspraksis, men ilegges ikke veldig ofte i denne type saker, sier politifullmektig Marianne Høyer ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Det er i forelegget lagt vekt på de stadig skjerpede krav til ansattes sikkerhet på arbeidsplassen.

- Straffen begrunnes også med allmennpreventive hensyn og de strenge krav som stilles til dokumentasjon og rutiner, sier Høyer.

Hun presiserer at dette er ei foretaksstraff, som innebærer at ingen enkeltpersoner kan straffes for forholdet.

Uventet reaksjon

Verksdirektør Grim Terje Øberg sier at styret i Elkem Thamshavn har valgt å vedta forelegget.

- Her foreligger det mangler i form av dokumentasjon og rutiner. Derfor aksepterer vi straffen, sier han.

Dersom Elkem Thamshavn ikke hadde vedtatt forelegget, ville saken blitt oversendt retten for pådømmelse.

- Er dette ei streng straff, ut fra bedriftens ståsted?

- Vi har ikke vurdert beløpets størrelse. Vi har erkjent de faktiske forhold, og alle momenter som er påpekt er utbedret.

- Var dette en forventet reaksjon?

- Nei, vi forventet ikke en slik reaksjon i denne saken.

HMS-fokus

Likevel fastholder han at Elkem Thamshavn, som mottok pris for sitt HMS-arbeide i 2000, er en trygg arbeidsplass.

- Ja, det er det. Men samtidig minner denne saken oss om at vi må ha kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet, sier verksdirektøren, som kaller dødsfallet en tragedie, både for etterlatte og kolleger.

- Har bedriften mottatt krav om erstatning fra etterlatte?

- Nei, det har vi ikke.

ST skrev om dødsulykka på Thamshavn 18. september 2003.

Verksdirektør Grim Terje Øberg bedyrer at Elkem Thamshavn er en sikker arbeidsplass, til tross for at bedriften er straffet for brudd på HMS-reglene etter dødsulykken i september 2003. Arkivfoto