Tall fra Nav, viser at det legemeldte sykefraværet for 1. kvartal er på 5,7 prosent, og dermed over snittet for hele landet.

40-åringene friskest

Det høyeste fraværet finner vi innenfor helse- og sosial med 8,5 prosent. Deretter følger transport/næring med 6,9 prosent. Det laveste sykefraværet er innenfor informasjon/kommunikasjon med 2,7 prosent. De «to store», bygg/anlegg og industri, har et fravær på 5,4 og 4,9 prosent, og begge øker med ca. 8 prosent.

Fordelingen på kjønn viser at legemeldt fravær for menn i 1. kvartal er på 4,1 prosent, mens det er 7,7 blant kvinner. I begge kategoriene øker fraværet.

Splittet på aldersgrupper, er det størst økning blant menn under 35 år. Både for kvinner og menn er det størst nedgang i aldersgruppen 40-44 år.

«ST-land»

Her er tallene for kommunene i STs nedslagsfelt, der Agdenes kan vise til det nest laveste sykefraværet i hele fylket. Tallet viser fraværet i prosent i 1. kvartal, med endring i prosent sammenlignet med samme periode i fjor i parentes:

Hemne 5,6 (+4,1)

Snillfjord 5,8 (+5,2)

Agdenes 5,0 (+0,5)

Rennebu 5,7 (-11,2)

Meldal 6,2 (-6,9)

Orkdal 6,6 (+9,3)

Skaun 7,3 (+8,4)

Rindal (tall ikke tilsendt)

De to store øker

Rennebu har den største nedgangen i sykefraværet, og er også den eneste kommunen sammen med Meldal som har en nedgang av ST-kommunene. Orkdal og Skaun, de største kommunene, står for den største økninga.

Bjugn med 7,8 prosent legemeldt sykefravær, har høyest sykefravær i Sør-Trøndelag. Røros er lavest med 4,1 prosent.

Når det gjelder tall for egenmeldt fravær, er tallet for hele fylket på 0,8 prosent.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300