Til Orkdal kommune v/ rådmann Ingvill Kvernmo

ADVARSEL MOT ANSATT VED ORKDAL HELSETUN

Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Småbylista, Fremskrittspartiet og SV ber rådmannen i Orkdal trekke advarselen mot Anna Krogstad, gitt etter et åpent møte ved Orkdal helsetun i 2015. De fem partiene utgjør et flertall i Orkdal kommunestyre.

Personalsaken har vært drøftet politisk ved flere anledninger. Fylkesmannens nylige tilsyn ved Orkdal helsetun gir saken ny aktualitet og understreker det urimelige i kommunens reaksjon mot Anna Krogstad.

Som tillitsvalgt leste Krogstad opp et åpent brev til frammøtte politikere fra en gruppe ansatte. Brevet var en bønn om mer ressurser. Det avgjørende avsnittet i brevet lød slik:

«Men det er sant at på noen av avdelingene er det så tung pleie og så marginalt med pleiere at flere ganger i løpet av en måned klarer vi ikke å ta opp alle fra senga som ønsker det, gi alle nok mat og drikke og sørge for at alle blir skiftet på og blir hjulpet på wc tidsnok.»

Her følger en kort begrunnelse for at rådmannen i Orkdal nå må trekke advarselen og få personalsaken ut av verden:

Omstendighetene rundt opplesinga

Krogstad leste opp brevet på et åpent møte Orkdal kommune selv hadde invitert til for å diskutere ressurser og andre forhold ved Orkdal helsetun. Ansatte oppfattet møtet som en naturlig anledning til å si fra om bekymring.

Selv om kommunens ledelse mener den tillitsvalgte viste dårlig vurderingsevne, må reaksjonen stå i noenlunde samsvar med en påstått feilvurdering.

Ikke dokumentert i avvikssystemet

Påstander om mangel på tid til mat, toalettbesøk mv, skulle ha vært meldt i avvikssystemet. Der var påstandene ikke dokumentert. Det bidro til den skriftlige advarselen. Et påfølgende tilsyn ved Fylkesmannen viste imidlertid at avvikssystemet ved Orkdal helsetun hadde vært mangelfullt i lang tid. Først sommeren 2016 mente Fylkesmannen at rutinene var blitt gode nok. Da var det innført et nytt system.

Det er Orkdal kommunes plikt å sørge for at et avvikssystem er godt nok og at varsling blir fulgt opp, ellers mister systemet tillit blant de som skal bruke det. Ved å gi Anna Krogstad advarsel veltet kommunen følgene av arbeidsgivers egen forsømmelse over på en ansatt.

Riktige eller uriktige påstander

Daværende enhetsleder Ingrid Fagerli ved Orkdal helsetun bekreftet høsten 2015 deler av de omstridte påstandene. Den nye tilsynsrapporten viser at helsetunet i 2017, nesten to år senere, svikter brukere slik det ble beskrevet i brevet Anna Krogstad leste opp for de folkevalgte.

Orkdal kommune har mislyktes i å rette opp problemer ansatte varslet om. Anna Krogstad fikk en skriftlig advarsel uten tidsbegrensing. Hun er straffet for å si fra om reelle bekymringer med en vedvarende trussel om å miste jobben.

Myndighet til å trekke advarselen

Personalsaker er delegert til rådmannen, men vi kan ikke se at det finnes noen formelle hindre for at rådmannen kan gjøre om en åpenbart urimelig reaksjon. Hvis rådmannen mot formodning mener det er formelt umulig å trekke advarselen, må administrasjonen forklare årsaken.

Orkdal kommunestyre er øverste arbeidsgiver i Orkdal kommune. De fem partiene bak denne henvendelsen danner et flertall i kommunestyret.

Advarselen er ikke bare en belastning for Anna Krogstad. Den skader i tillegg orndømmet til Orkdal kommune som arbeidsgiver og arbeidssted. Også det må kommunestyret ei betraktning.

Orkanger, 12. juni 2017

Finn Hoff, Arbeiderpartiet

Berit W. Johansen, Småbylista

Kjell Rønningsbakk, Sosialistisk venstreparti

Torstein Larsen, Pensjonistpartiet

, Fremskrittspartiet