Heim formannskap sier ikke nei til brakkerigg

Marte Halvorsen, Heim Sp.  Foto: John M. Myrhaug

Næringsliv

Av tidligere innlegg i avisa Sør-Trøndelag 23/1-21 angående brakkerigg i forbindelse med utbygging av E39 sier ikke formannskapet på noen måte nei til brakkerigg. Det er plasseringen flertallet i formannskapet stiller seg spørrende til.


 

I søknad fra Dalane Byggsøk AS på vegne av Bertelsen og Garpestad AS søkes det om boligrigg, kantinerigg og kontorrigg på dyrka mark på Valsøya.

I svar fra fylkesmannen ang. dispensasjon for brakkerigg på dyrka mark står det at dispensasjon kan gis når det gjelder bygging av ny E39 som en viktig samfunnsinteresse. Generelt bør det søkes etter alternative arealer.

Et alternativt areal kan vi finne 2 km unna det omsøkte arealet på Valsøya. Arealet rundt gamle Valsøyfjord skole er på 8 daa (1 daa mer enn på Valsøya) , har god avkjørsel fra E 39, nært anleggsområdet, 2 grusbaner, asfaltert plass, bredbånd, strøm vann og avløp.

Gamle Valsøyfjord skole har ikke de fasilitetene til enkeltrom som trengs for å kunne isolere arbeidere ved et eventuelt koronautbrudd. Men skolen kan kanskje erstatte kantinerigg og kontorrigg siden det er såpass stor bygningsmasse. Boligriggen som trengs, ser det ut til at det er plass til på grusbanene.

På grunnlag av dette ønsket jeg å få belyst hva som var årsaken til at Valsøya og dyrka marka peket seg ut som et soleklart alternativ. Jeg er blitt informert om at det vil komme en klage på vedtaket og jeg regner da med at vi får svar på om det er muligheter med alternativ plassering eller ikke.

Marte Halvorsen

Senterpartiet