Debatt

Til alle medeiere i Trønderenergi

Vi vil med dette brevet anmode alle eiere av Trønderenergi om å henstille til stans i anleggsarbeidet i tilknytning til det planlagte vindkraftverket på Frøya.
Pluss

Krav om omgjøring av fylkesmannens vedtak er sendt over til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det synes naturlig og riktig at alt anleggsarbeid stanses inntil saken er endelig avgjort.