Dette vil Heim Sp

Pluss

Heim Sp har laget et partiprogram på 16 sider i A5-format på glanset papir. Foruten å presentere partiets verdigrunnlag og satsingsområder, er det også en fyldig presentasjon av de 26 kandidatene du finner på valglista.

Her er de tre første postene innenfor de enkelte områdene, der alle innledes med teksten «Senterpartiet vil arbeide for»:

Næringsliv:

Å styrke primærnæringene

Å legge til rette for samarbeid innen reiseliv mellom aktørene i Heim, og stimulere til foredling av lokale ressurser og gårdsmatutsalg.

Å markedsføre kommunen som sentralt beliggende mellom Møre-byene og Trondheim, og med nærhet til skipsleia.

Oppvekst:

Nulltoleranse mot mobbing i skole og barnehage. Fortsette arbeidet med MOT i skolen.

Å beholde dagens barnehage- og skolestruktur.

Å legge vekt på fysisk aktivitet i skole og barnehage, samt videreføre skolemåltidene.

Kultur/idrett:

At kulturskolen i Heim skal tilby god undervisning både på Kyrksæterøra, Ven oppvekstsenter og Liabø.

Å støtte opp om frivillig arbeid, lag og organisasjoner, idrett og kultur.

Å videreføre Frivilligsentralene med daglig ledere på Liabø og Kyrksæterøra.

Helse og omsorg:

Fortsatt kommunalt ansvar for drift av helse- og omsorgstjenester i Heim.

Å støtte opp om HIPS (Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter), sikre fortsatt utvikling av selskapet, og styrke rus- og psykiatritjenesten i Heim.

«Familiens hus» med lokasjoner både på Liabø og Kyrksæterøra. Dette inneholder PPT, barnevern og helsestasjon.

Kommunikasjon og samferdsel:

En god mobil-, fiber-/bredbåndsdekning i alle deler av kommunen.

Å heve standarden på kommunale veier.

Fullfinansiering og gjennomføring av prosjektet E39 Betna-Stormyra i henhold til statens panlagte framdrift.

Bosetting:

Å synliggjøre arbeids- og bomuligheter.

Boligbygging og bosetting i alle deler av kommunen.

Å bidra til bosetting også utenfor boligfeltene, gjerne med tilbud om noen ekstra store tomter.

Miljø/klima/bærekraft:

At driveplikt og jordvern må håndheves som et nødvendig redskap for å holde matjorda i hevd.

Å redusere plast i havet, hvor Heim kommune skal sette av én prosent av midlene fra Havbruksfondet til rydding i vår skjærgård.

Tilrettelegging for ladestasjoner på egnede plasser i kommunen, gjerne i samarbeid med næringsaktører.

Heim Senterparti har kumulert én fra hver av kommunene på sin valgliste; Odd Jarle Svanem (Hemne), Marte Halvorsen (Halsa) og Steinar Berdal (Snillfjord).