ST-debatt

Norsk barnevern har ikke noe å skryte av

Svein Otto Nilsen 

Debatt

Av Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Norge har tidligere som nasjon hatt en stolt tradisjon i å ta vare på å beskytte barn, blant annet ved innføring av verdens første barnevernlov i 1896 og etablering av verdens første barneombud i 1981.

Det er derfor nå et alvorlig varsel fra Strasbourg til Norske myndigheter når nesten 40 barnevernssaker er tatt til behandling i EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen) og Norge er domfelt i mange saker allerede. EMD dømmer nå Norge for menneskerettsbrudd som advokater for foreldre og barn har påpekt de siste 15-20 år.

Pensjonistpartiet i Trøndelag forventer at barneverntjenestene i kommunene i Trøndelag nå går gjennom sin praksis og de vedtak som har blitt fattet om omsorgsovertakelser, og ser til at samværsomfang som er fastsatt og oppfølgning av foreldrene kommer i samsvar med menneskerettighetene.

For oss i Pensjonistpartiet er det helt uforstående hvordan slike menneskerettsbrudd har blitt gjennomført de siste 15-20 år uten at noen har tatt affære.

I en av de siste sakene hvor Norge er dømt legger EMD til grunn at retten til familieliv og til å leve som en samlet familie er en helt grunnleggende rettighet.

I tilfeller hvor familier blir splittet opp påhviler det dermed staten en streng plikt til å sørge for at familien på̊ sikt skal være samlet. Målet i barnevernssaker skal med andre ord være gjenforening med de biologiske foreldrene. Dermed har staten en plikt til å bruke midler og legge til rette for at tilbakeføring skal skje underveis i prosessen.

Det holder ikke lenger som i NAV sakene og si at vi ikke visste bedre.

Det å miste omsorgen for sitt barn, og nesten ikke få samvær med barnet etterpå er det største inngrepet et menneske kan utsettes for.