Orkdal Helsetun – hva er politikernes ansvar?

Debatt

En pårørende med spisskompetanse på pleie er rystet over opplevelser ved Orkdal Helsetun i perioden 2017–2019. Enhetsleder Sissel Høydal beklager og forteller om tiltak for å bedre yrkesetikk og kultur: Tilrettevisninger, advarsler, oppsigelser og nesten total utskifting av ledergruppen.

Ordfører Oddbjørn Bang avviser kontant i formannskapet 13. mai at dette er forhold folkevalgte i kommunens arbeidsgiverutvalg bør få vite mer om og spørre om.

Svikt i mange år

I Hovedutvalg helse og mestring 12. mai sa Høydal at hensyn knyttet til «bruker- og pårørendeperspektiv» manglet totalt da hun tok over i 2017. Det er en dramatisk opplysning. Fra før vet vi at Fylkeslegens tilsyn har avdekket svært alvorlige feil og mangler som har rammet våre mest sårbare innbyggere gjennom flere år før 2019.

Blant spørsmål som melder seg er om vi har ansatt feil ledere, eller om vi som politikere har gitt ledere ved Helsetunet for dårlige betingelser i arbeidet med å bedre forholdene. Det skal vi altså ikke få snakke om i arbeidsgiverutvalget.

Nei til politisk oppfølging

Opposisjonen brakte brevet fra den pårørende inn for Hovedutvalg helse og mestring nettopp for å ansvarliggjøre oss som er folkevalgte. Vi er ombudsmenn for pleietrengende og deres pårørende, men også arbeidsgivere. På vegne av opposisjonen ba partiet Rødt om politisk behandling. Det ble nedstemt av partiene som styrer Orkland. Men utvalget fikk i hvert fall en usminket orientering fra Sissel Høydal som neppe hadde kommet uten initiativet fra partiene i opposisjon. Reaksjonen fra Ap/Sp var mistenkeliggjøring av mindretallet.

Nesten en av fire er ufaglært

På kommune-TV kan alle se utvalgsleder Hanne Nyhus (Ap) spørre om motivet er publisitet, samtidig som hun avbryter og kommenterer innlegg fra opposisjonen. Arild Røland (Sp) antyder at det politiske mindretallet har fått opplysninger via bakdøra, trass i at informasjonen kom fra den pårørende. Vi kan spørre oss selv om så mangt, for eksempel: Hva er årsaken til at Orkdal har 37 % ufaglærte og Meldal 7 %, og hva betyr det for yrkesetikk og kvalitet? Fylkeslegen har pekt på manglende kompetanse som en av årsakene til problemer ved Helsetunet.

Straff mot tillitsvalgt

Sporene skremmer. I år etter år har vi opplevd at kritiske spørsmål er møtt med anklager om mistillit mot administrasjonen, og forsikringer om at vi er på rett vei. Ansatte som tok opp feil på et åpent møte i regi av kommunen i 2015, fikk beskjed om at de skulle ha varslet formelt via et avvikssystem. Avvikssystemet fungerte ikke. Selv om det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at avvikssystemet virker etter hensikten, ble resultatet den gangen advarsel og trussel om oppsigelse av en tillitsvalgt. Vi vet samtidig, via Fylkeslegens tilsyn, at selv enkle tiltak ville ha gitt mange beboere på skjermet avdeling en mer verdig tilværelse mot slutten av livet.

Politisk ansvar

Brevet fra pårørende er en enda en alvorlig påminnelse om at bedring har tatt for lang tid ved Orkdal Helsetun. Reaksjonen fra Ap og Sp reiser prinsipielt viktige spørsmål om ansvar: Når skal vi som er politikere engasjere oss? Hva skal vi overlate til administrasjonen og hvor alvorlige feil og mangler skal vi akseptere før folkevalgte, som ombudsmenn, blir involvert? Denne saken handler ikke bare om kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr de svakeste av våre egne innbyggere. Dette er også et spørsmål om hva slags ansvar vi som folkevalgte skal ta som arbeidsgivere.

Av Torstein Larsen, Pensjonistpartiet

Berit Westrum Johansen, Småbylista

Peter Verme, Rødt

Mona Størdal, Miljøpartiet De Grønne