Skaun bør vurdere å gå i dialog om ny skoletomt nå

Joar Hernes tilbyr ei sentrumsnær skoletomt som kommunen bør vurdere allerede nå.  Foto: Audhild Øye

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken  Foto: Silje Asbjørnsen

Debatt

Etter mange, lange og kostbare utgreiinger, er det endelig bestemt at skolene på Jåren og Venn skal slås sammen. Det er også bestemt at den skal bygges på Venn. I tillegg er det bestemt at skolen skal bygges på dagens skoletomt på Venn. Problemet er bare at den er for lita.

Det har ført til store utfordringer, da kommunen er avhengig av å få til avtaler med omliggende grunneiere for å få realisert skoleprosjektet. Skoletomta ligger nemlig innklemt mellom hus, dyrkamark, menighetshuset, fylkesveien og kirka, så noen må avgi grunn for at det skal bli plass til nyskolen. Menighetsrådet sier blankt nei til at det skal frigjøres plass ved å rive menighetshuset. På en måte er det til å forstå, da menighetshusets beliggenhet er perfekt i forhold til arrangementer knyttet til kirka, som for eksempel minnesamvær etter begravelser. Kommunen var på ett tidspunkt nær ved å få til en avtale med grunneier Erlend Wenn, men dette gikk i stå da en avtale om makeskifte ble stoppet av Statsforvalteren. Dermed er det grunneier Ola Venn som på en måte sitter med nøkkelen for at planene skal kunne realiseres, uten at kommunen må ty til ekspropriasjon. Ola Venn må i så fall ofre hus og heim, og få bygd opp et nytt gårdstun lenger ute på jordet. Dette blir ei relativ dyr løsning for kommunen. Men uansett vil det bli trangt med ei slik løsning, pluss at det også i framtida blir utfordrende om behovet for utvidelse skulle melde seg.

I dagens avis lanserer gårdbruker Joar Hernes ei alternativ tomt som han eier i sentrum. Området ligger inntil hovedveien, rett overfor Vennatunet. Det er også mulig å trekke skoletomta nærmere butikken, slik at skolen blir liggende midt i hjertet av sentrum. Dette alternativet, vil i likhet med vedtatte tomt, legge beslag på dyrkajord. Men med tanke på at det i landbrukssammenheng er snakk om et lite areal, omtrent 15 dekar, så er det ikke problematisk å løse dette med jordflytting. I alle fall ikke hvis man legger samfunnsgevinsten inn i regnestykket.

Dette er ei tomt kommunen burde ha gått for fra starten av. Beliggenheten er perfekt, det er ingen konflikter knyttet til den, annet enn jordvernet. Men det gjelder uansett begge områdene. Ordfører Gunn Iversen Stokke sier i en kommentar at kommunen først må gå ferdig løpet som er lagt med dagens vedtatte skoletomt og involverte grunneiere. Hun sier imidlertid at hvis det prosjektet ikke lar seg realisere, vil det være interessant å se nærmere på forslaget fra Hernes.

Spørsmålet er om ikke Stokke og co. burde ta en prat med Hernes nå. Mange vil nok mene at svaret er ja!