Rovatnet er en av vannkildene som er vurdert. Foto: Catharina Morken

Vi ser av saksframlegget til formannskapsmøte som ble holdt onsdag 15.sept. at administrasjonen i Heim kommune har gjort en vurdering av høringsinnspillene som kom inn etter høringsrunden tidligere i sommer.

Heim Bondelag føler for å kommentere noen av de vurderingene som administrasjonen har gjort i forhold til Rovatnet som mulig drikkevannskilde.

Arealet for restriksjoner på gjødsling har økt fra 161 dekar som var anslaget tidligere i prosessen, til 250 dekar i dette saksframlegget. Det er en økning på godt over 50%!

Videre har administrasjonen lagt til grunn at det ikke blir restriksjoner oppstrøms for Stavåsdammen, da de mener at det gir tilstrekkelig barriere for å beskytte drikkevannskilden. Dette er en opplysning som vi ikke kan se har vært belyst i det hele tatt tidligere i saksgangen.

Saksframlegget sier også at det i verste fall kan bli snakk om erstatning på 5 mill. med disse restriksjonene. Kommunen legger til grunn at verdien på ei normalavling gras er kr 1 200,- pr. dekar. Tall fra Norsk Landbruksrådgiving tilsier at verdien for en normalavling i området er betydelig høyere. Denne utregningen viser til en verdi på minimum kr 1 850,- pr. dekar i området rundt Rovatnet. Det vil si at eventuelle erstatninger vil bli betydelig høyere enn kommunen legger opp til, også med de foreslåtte restriksjonene.

Det foreslås også at det opprettes ett fond der du kan søke om støtte til nydyrking for å slippe unna erstatningsutbetalinger. Dette synes vi er et merkelig forslag. Hva med de eiendommene som blir rammet av restriksjoner som ikke har dyrkbar mark? Dette virker for oss som en krampetrekning fra administrasjonen for å legge fram saken som om det ikke blir snakk om erstatninger til landbruket. Det blir det helt sikkert.

Det er også viktig å få frem at selv om en annen vannkilde blir valgt, vil ikke uttaket ved reservekilden Eidsneset opphøre. Både hovedkilde og reservekilde skal sammen ha kapasitet til et normalforbruk. Ved ekstreme forhold vil man også kunne supplere et daglig forbruk med å øke produksjonen i reservekilden, nettopp for å sikre minstevannføring til hovedkilden.

Oppsummert så er Heim bondelag på ingen måte beroliget. I og med at forutsetningene hele tiden blir justert og forandret, forteller det oss at kommunen også er veldig usikker hvordan restriksjoner rundt Rovatnet vil slå ut.

Konklusjonen vår er at vi fortsatt står for det vi skriver i høringsinnspillet. Restriksjonene som det legges opp til mener vi ikke kommer til å holde. Vi mener at restriksjonene kommer til å ligne mer på det Benna/Jonsvatnet har enn det Heim kommune legger opp til. Ergo blir erstatningene til landbruket betydelig høyere.

Å ta en innsjø med mye landbruk rundt seg til hovedvannskilde, er lite framtidsrettet. Når det samtidig ligger tett opp til sentrum for kommunen der utviklinga skal skje, mener vi dette er ett dårlig forslag.

At kommunen som vannverkseier har ansvar for risikoanalyser og forslag til restriksjoner er helt riktig, men det er Mattilsynet som til syvende og sist skal godkjenne det.