Planlegging av et motorsenter i skogen ved Syrstadmyren i Skaun, har pågått i mange år. Ei realisering er nærmere enn noen gang, og utbygger, Skaun motorsenter, har allerede «tyvstartet» drifta. Sist sommer innvilget nemlig Skaun kommune en dispensasjonssøknad som tillot treninger innen motorsportgrenene enduro og trial. Nå må imidlertid motorsenteret kutte ut denne aktiviteten. i alle fall inntil videre.

Årsaken er at Statsforvalteren har tatt til følge klager fra grunneiere i området, som har påpekt at dispensasjonssaken ikke ble sendt ut på høring. Både kommunen og styremedlem i motorklubben, Ola Rygg, hevder at Statsforvalteren har fattet sitt vedtak basert på en «liten glipp» fra kommunens side. Glippen består altså i at kommunen ikke sendte saken ut på høring. Men i forvaltningssammenheng er dette ingen «liten glipp». I et demokrati som det norske, har alle innbyggere, inkludert naboer og grunneiere, rettigheter. I dette tilfellet er ikke deres rettigheter ivaretatt, og dermed har ikke Statsforvalteren annet valg enn å kjenne vedtaket ugyldig. Og med tanke på konsekvensene av den «lille glippen», er det nok mer riktig å kalle det som har skjedd for en «stor glipp», som ikke burde ha skjedd.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Motorsport er en sport som mange liker, men som ingen vil ha rundt seg. Og det er lett å forstå, da motorsport avføder en god del støy. Derfor opplever motorsportklubber at det nesten er umulig å få etablert anlegg. Samtidig er det viktig at samfunnet aksepterer at også motorsporten trenger plass. Og hvis et motorsportsenter, slik det er planlagt med regulerte kjøretider og støyskjerming, ikke kan bygges inni skogen der hvor det er planlagt, blir det vanskelig å få bygd noe som helst som gir lyd fra seg. En skal ikke bagatellisere belastningene et slikt anlegg vil kunne medføre for naboer, og derfor er det viktig at det stilles strenge krav til støydemping og regulering av aktiviteten. Men både på Jåren, Venn og Råbygda turer det traktorer og andre motoriserte kjøretøyer mer eller mindre hele året rundt, vi er nemlig inni skogen på tykkeste landsbygda. Og hvis man ikke skal få bygd et senter for motorsport her, så finnes det ikke mange alternativer. Ubebodd ørken finnes nemlig ikke i Norge.

Når det er sagt, så utøves det motorsport i Skaun mer eller mindre hver dag. Og det foregår langs veiene. Om sommeren ligger svartsporene etter gapkjøring godt synlige i asfalten, mens om vinteren går sporene i sikk-sakk. Da er det nemlig skrenskjøring som gjelder. I så måte vil et motorsenter også være et godt trafikksikkerhetstiltak, ved at gapkjøring flyttes til egnede anlegg og vekk fra veiene. Det er også et moment som er viktig å ta med seg!