I dagens avis forteller vi historien til 16 år gamle «Hanne», som har vært utsatt for mobbing gjennom mange år, uten at skolen har grepet inn og klart å gjøre noe med situasjonen. Jenta utviklet etter hvert skolevegring, og valgte til slutt å flytte for å fullføre skolegangen et annet sted i landet.

Familien har fått støtte av statsforvalteren, som har slått fast at skolen ikke har gjort det som kan forventes for å oppfylle «Hannes» rett til et trygt og godt skolemiljø. I sitt vedtak slår statsforvalteren blantannet fast at det «elevenes subjektive opplevelse som avgjør om skolemiljøet er trygt eller ikke».

Det er altså ikke opp til skolen å avgjøre om barnet har en trygg skolehverdag. Nettopp dette er et viktig punkt i kampen mot mot mobbing i skolen. Det er ikke nok å vise til planer, møter eller tiltak, dersom den utsatte eleven ikke opplever at situasjonen endrer seg. Det er skolen, med rektor i spissen, som har ansvaret for at elevene møter det trygge skolemiljøet alle har rett til - og krav på.

Saken om «Hanne» er dessverre ikke enestående, heller ikke i vårt distrikt. Vi har i løpet av de siste par årene blant annet møtt «Fredrik», som utviklet PTSD etter flere år med mobbing på skolen. Også Kenneth Reitan (28) har fortalt sin historie. Han har saksøkt tidligere Meldal, nå Orkland, kommune, og krever erstatning for at skolen ikke tok ansvar da han ble plaget gjennom skolegangen.

I Elevundersøkelsen 2020 svarte 5,8 prosent av elevene at de blir mobbet på skolen, enten av voksne eller andre elever, to til tre ganger i måneden eller oftere. Andelen som oppgir at de blir mobbet av medelever har holdt seg stabil over flere år. Rent matematisk er det kanskje en svært liten andel av elevmassen som opplever at skolemiljøet er utrygt og vanskelig.

«Statistikk er statistikk. Det skal ikke mye til før små avvik får store prosentvise utslag i små klasser.» «Vi vet at det gir stort utslag når noen få elever oppgir at de blir mobbet, og vi får det i prosent.» Uttalelsene er hentet fra STs spalter, og omhandler helt andre saker enn de vi har nevnt tidligere.

Og joda, det er kanskje et faktum at det store flertallet av skoleelevene både her i distriktet, og i landet for øvrig, har det bra på skolen. Det skulle nær sagt bare mangle. Men selv om 99 elever trives på skolen, er det til liten hjelp for nummer 100, som opplever hverdagen på skolen helt annerledes. For å si det med Skaun-rektor Erlend Moens ord:

Skolene må erkjenne når det skjer, men aldri akseptere at det skjer.