Orkland Ap tillater oss å sende et høringssvar vedrørende tilbudsstruktur for skoleåret 2022/2023 og framover, da vi igjen registrerer at MDD ved Orkdal vidaregående skole kan stå i fare for nedleggelse.

Musikk, dans og drama ved Orkdal vgs. er det eneste tilbudet innen kreative fag sør for Trondheim. MDD er, og har siden oppstarten vært et viktig tilbud og springbrett for mange dyktige musikere og kunstnere. En eventuell nedleggelse vil være et stort tap for kulturlivet, ungdommen og for vår region.

Når Trøndelag fylkeskommune skal se på opplæringstilbudet for åra som kommer må nærskoleprinsippet ligge til grunn slik at lokal ungdommen fortsatt har rett til å gå på sin nærskole. Bare da kan flest mulig bo hjemme mens de går videregående skole. En desentralisert skolestruktur sikrer rekruttering av kompetanse til lokalt næringsliv og er avgjørende for å sikre verdiskaping over hele landet.

Vi står nå foran en ny hverdag når samfunnet åpner mer opp etter strenge pandemirestriksjoner. Pandemien har vist oss hvor viktig kultur er for folks livskvalitet og psykiske helse. Samtidig er nettopp kulturfeltet kraftig rammet og en har ikke oversikt over konsekvensene for kulturfeltet enda. Behovet for å sikre rekruttering til kulturfeltet gjennom videregående skole er derfor avgjørende viktig i åra som kommer og en jobb for både kommunen, kulturskolen, kulturlivet, frivilligheten og fylkeskommunen.

Lokalt er det vist et stort engasjement for å bevare MDD ved Orkdal vgs, sist for bare noen måneder siden. Den gang ble det pekt på større samhandling for å sikre rekruttering til MDD. Det arbeidet må aktørene få en reel mulighet til å jobbe med.

Orkland Ap mener en utfasing og nedleggelse av MDD ved Orkdal vgs vil være et tap for kulturlivet, ungdommen og for vår region.

Styret i Orkland Arbeiderparti