Hvetebrødsdagene begynner å gå mot slutten for storkommunen Orkland. Det er slutt på fest og feiring av partnerskapet, og utfordringene begynner å melde seg. Kommunedirektør Ingvill Kvernmo presenterte i forrige uke budsjette for Orkland, og la ikke skjul på at kommunen står overfor betydelige økonomiske utfordringer i årene framover. Neste år er det lagt inn ei innsparing på 10 millioner, fordelt på de ulike enhetene. Også de påfølgende årene vil det være nødvendig å stramme inn.

Hovedårsaken til dette er at befolkninga endrer seg: Det blir stadig flere eldre, samtidig som det fødes færre barn. Det får konsekvenser for intektsgrunnlaget, og dermed også for drifta. Da gjenstår i grove trekk to valg: Å krympe utgiftene eller øke inntektene. Konkret betyr det å vurdere skole- og barnehagestrukturen eller å innføre eiendomsskatt. Begge deler vil være et ytterst smertefullt valg for politikerne i Orkland, et valg mellom to onder.

Spørsmålet er om valgene vil bryte med intensjonsavtalen som ble lagt til grunn ved kommunesammenslåinga. Da Meldal, Agdenes, Snillfjord og Orkdal slo seg sammen til en kommune, ble det blant annet understreket at ingen skoler eller barnehager skulle legges ned som følge av sammenslåinga. Men så er det jo sånn at forutsetningene kan endre seg i forhold til de som ble lagt til grunn da de tidligere kommunene ble enige om en avtale. Når barnetallet nå synker i Orkland, skjer det uavhengig av sammenslåinga, og ikke som en følge av den. Det vil bli behov for færre barnehageplasser, og det kan bli god plass mellom skolepultene. Men skolestruktur er et tema med sterke følelser rundt, og vi støtter kommunedirektøren i at debatten bør komme igang så tidlig som mulig. Da har man mulighet til å diskutere problemstillinga grundig, for å finne best mulig løsninger for de fleste.

Økte inntekter, i form av eiendomsskatt, vil bli en naturlig del av denne debatten. 321 av landets 356 kommuner har eiendomsskatt. 42 av disse, blant dem Orkland, har bare eiendomsskatt på kraftanlegg, kraftnett og vindkraftverk. Innbyggerne i tidligere Meldal kommune betalte eiendomsskatt før sammenslåinga, og med disse inntekene var det blant annet mulig å satse mer på skole enn tilfellet var for de andre partnerne i kommunefellesskapet før sammenslåinga.

Det er en vanskelig debatt og vonde valg som orklandpolitikerne står overfor, men det blir ikke enklere av å koste utfordringene under teppet og snu ryggen til. Debatten bør starte så snart som mulig.