Program Hemnelista 2015-2019

Hemnelista

Vi i Hemnelista vil i perioden jobbe for at innbyggerne i Hemne skal være i stand til å mestre en aktiv og meningsfull tilværelse. Folkehelse- og mestringsperspektivet vil være grunnleggende verdier for videre utvikling.

Kommuneøkonomi

Hemnelista vil arbeide for å balansere budsjettene i kommende periode.

Vi vil se på utgiftssiden og samtidig se på muligheten for å øke inntektene.

Grendaskolene

Dagens skolestruktur må vurderes med skolebruksplanen som utgangspunkt. Hemnelista ønsker å beholde grendaskolene.

Dette da vi er opptatt av vekst på Hellandsjøen og på Vinjeøra. Skolene kan bli et viktig bindeledd i en ny kommunestruktur.

Samtidig er vi åpne for å se på om dagens organisering er den mest hensiktsmessige.

Innflyttere

Hemnelista ønsker å bidra til å opprettholde det gode bosettingsarbeidet i kommunen.

Hemne skal fortsatt være en tiltalende kommune som tar seg godt av nye innbyggere – både fra inn- og utland.

Frivillighet, kultur og fritid:

Hemnelista ønsker å legge til rette for aktiviteter i hver grend. Vi vil arbeide for å gi frivilligheten bedre vilkår.

Frivillighet skal belønnes i større grad.

Eiendomsskatt

Hemnelista vil arbeide for at eiendomsskatten ikke økes i perioden.

Videre vil vi sette av deler av inntektene på fond.

Kommunereform

Vårt hovedmål er at dagens Hemne kommune blir en del av en robust kommune som gjør det mulig å opprettholde dagens tjenestetilbud. Vi ønsker å jobbe for en sammenslåing med nabokommuner som gjør at Kyrksæterøra blir et naturlig senter.

Andre saker

* Vi vil øke innsatsen innen rus og psykisk helsevern

* Vi vil satse på rekruttering og kompetanseheving

* Vi ønsker å styrke det kommunale veinettet

* Vi vil prioritere renovering av gangbrua i Ånesøyan

* Vi vil arbeide for å etablere nye næringsareal ved Holla

* Vi vil bidra til at Hemne skal være en næringsvennlig kommune

* Vi vil satse på profilering og markedsføring av kommunen

* Vi vil som skoleeier engasjere oss i skolens innhold

* Vi vil legge til rette for frivillige aktiviteter for barn og unge

* Vi vil satse på arrangementer som setter Hemne på kartet og styrker identiteten vår

* Silanlegget som renser kloakkutslipp fra Kyrksæterøra har behov for renovering. Vi vil arbeide for at det bygges nytt renseanlegg på Kyrksæterøra