God økonomistyring?

Hemnelista

I sitt tilsvar til Odd Jarle Svanem virker det som om ordfører Vaag forsøker å tåkelegge debatten om kommuneøkonomien i Hemne. Ordføreren fokuserer i sitt innlegg hovedsakelig på hvor bra vi har det i Hemne og kvaliteten på tjenestene som kommunen yter. Det er ingen som er uenig med ordføreren i dette: Vi har svært gode tjenester i Hemne. Hemnelista er også svært godt fornøyd med tjenestetilbudet i kommunen. Vi ligger i landstoppen på eldreomsorg og scorer høyt på flere viktige tjenesteindikatorer. Utfordringen, som Vaag ikke skriver noe om, er hvordan vi skal klare å opprettholde det gode tjenestetilbudet. Det kan virke som om han bevisst velger å styre unna de vanskelige spørsmålene: Hvorfor har ikke kommunestyret med Arbeiderpartiet i spissen gjort mer for å snu den negative økonomiske utviklingen på et tidligere tidspunkt og hvilke grep vil han ta fremover?

Ordføreren tegner et bilde av en kommune der alt går på skinner økonomisk. Dette stemmer ikke. Ved flere anledninger i forbindelse med årsbudsjett og årsrapporter har det blitt presisert av vår egen rådmann at Hemne kommune ikke har god økonomistyring. Det samme har vi også fått høre fra kommunerevisoren. Dette begrunnes med at inntektene ikke samsvarer med utgiftene og at vi ikke har økonomisk handlefrihet gjennom avsetning på fond. Den siste tiden har kommunen hatt et negativt netto driftsresultat. Dette resultatet synliggjør kommunens økonomiske handlingsrom. Det kan virke som om ordføreren ikke har tatt innover seg de vanskelige og store økonomiutfordringene hemnesamfunnet står overfor. Dette opplever vi i Hemnelista som skremmende og vi frykter en ytterligere forverring i neste periode dersom de nødvendige grepene ikke tas.

Ordføreren skriver om politisk enstemmighet i budsjettforhandlingene. Dette forteller ikke den fulle sannhet. Hvert eneste år har opposisjonen vært opptatt av å skape et økonomisk handlingsrom for å få realisert ønskede investeringer. Dette har skjedd gjennom egne forslag i budsjettforhandlingene den siste perioden. I disse alternative budsjettene ble det lagt opp til en reduksjon i driftsutgiftene. Dette for å minske det store gapet mellom inntekter og utgifter, samt å skape et handlingsrom for fremtidige investeringer. Opposisjonens alternative forslag har blitt nedstemt av flertallet med Arbeiderpartiet i spissen.

Vi har meget gode tjenester i Hemne, og vi har et mål om å opprettholde det gode tjenestetilbudet. Slik den økonomiske situasjonen er nå må det strammes inn. Vi kan ikke fortsette å ha større utgifter enn inntekter. Hemnelista ønsker å arbeide for en ansvarlig og forutsigbar økonomisk politikk, og det bør være et mål for Hemne kommune å skape en positiv økonomisk utvikling. Dette spesielt med tanke på den forestående kommunereformen.

Morten Opsahl, førstekandidat

Kjell Øyasæter, avtroppende opposisjonsleder

Hemnelista