Debatt

Hensyn til miljø og natur står for fall i Heim kommune!

Det har de siste ukene vært noen oppslag i lokalaviser som handler om at Heim kommune snart skal beslutte hvor de skal hente drikkevann fra i framtida.

- Rovatnet må velges, og Stormorovatnet vernes, mener Ole Anders Bakk 

ST-debatt

Valget har stått mellom Rovatn, Ånavatnet/Vindalsvatnet og Stormorovatnet. Nå er visstnok alternativene skrumpet inn til å være politisk valg mellom Rovatn og Stormorovatn. Vi ser at naboer til de andre alternativene har vært tydelige i sin motstand mot valg av «sitt» vatn til drikkevannskilde. Bønder og andre grunneiere har med store bannere langs Rovatn og innlegg i medier gjort det tydelig at de ikke vil la kommunen ta Rovatn som drikkevannskilde. Men konsulenten Rambøll samt Teknisk, Landbruk og Miljø i Heim kommune ved Martin Georg Hanssen og rådmannen i Heim anbefaler Rovatn som drikkevannskilde framfor Stormorovatn. Vi har hørt at det er få eller ingen som har protestert mot valg av Stormorovatn. Vel – her er vårt protestskriv til forsvar for en av Heim kommunes største naturperler.

Først vil vi understreke at vi ikke tidligere har blitt invitert til å komme med innsigelser eller svare på høring i denne saken. Den informasjon vi har fått har fram til nå vært via media og uformelle samtaler med ansatte i Heim kommune. Jeg har nå snakket med ordfører Svanem som sier at han heller mot å trosse de faglige anbefalingene og dermed går for utbygging av Stormorovatnet.

At ordfører og andre politikere i Heim i det hele tatt vurderer å gå imot faglige anbefalinger er sjokkerende. Jeg vil her bl.a. vise til sammenstilling av utredningsarbeid angående miljø- og friluftsliv ref. 20/00822-20. I denne konsekvensutredningen konkluderes det: (…) ved valg av Rovatnet er det ikke behov for omfattende inngrep og det forventes positive forurensningsmessige konsekvenser som følge av økt fokus på å unngå forurensning i nedbørsfeltet. (…) Øvrige alternativer (inkl. Stormorovatn) gir store konsekvenser for friluftsliv, krever store inngrep og/eller har vesentlige konsekvenser for naturmangfold). (…) Stormorovantet ligger langt fra sentrum og her er det de største utfordringer når det gjelder naturmangfold knyttet til myrområder og flomskogmarker langs vassdraget medstrøms, samt verdifulle myrområder som blir berørt av ledningstraseen. (…) Oppdemming i Stormorvatn vil medføre at 6 dekar myr blir berørt, samt at trasé for ny vannledning vil ligge i utmark og berøre ca. 1, 7 km med myr. Dersom traseen legges parallelt med veien må det forventes at langt flere myrområder vil bli berørt. (…) Det vil være en reguleringssone på 1,5 meter ved oppdemming, noe som gir landskapsmessige konsekvenser, det etableres vei fra Skjærlivatnet fram til innsjøen. Vannstandsreguleringen og veiføringen vil være store inngrep i et inngrepsfritt område. Stormorovatnet er et av alternativene som ligger lengst fra øvrig infrastruktur og hvor det er størst behov for tyngre inngrep i forholdsvis inngrepsfri natur.

Omfanget av inngrep for å etablere drikkevannsuttak i Stormorovatnet er langt mer omfattende enn for øvrige alternativer. Inngrepene vil ha konsekvenser for flere økosystemer som har naturmangfoldkvaliteter. Tiltaket vil berøre og fraføre vann fra lakseførenede strekning i Åelva der det også er stor populasjon av elvemusling som er en fredet og sårbar art. Vassdraget er et av de siste større vassdragene i Heim kommune der det ikke er gjennomført karaftutbygging eller andre større vassdragstekniske inngrep.

Valg av Rovatnet har minst innvirkning på friluftslivet slik det utøves i dag. Som eneste alternativ forventes det at valg av Rovatnet som drikkevannskilde vil gi positive forurensningsmessige konsekvenser.

Morovatn ligger idyllisk til i urørt natur i områder mot Knypo, Storfiskhytta, Steinhytta og Klakken. Som ovennevnte rapport vider er området hyppig brukt både sommer og vinter for både kommunens innbyggere og turister. Urørt natur der det ikke er vei, kraftlinjer, demninger, vindmøller eller andre inngrep er etter hvert mangelvare. På Heim kommunes nettsider er det også lagt vekt på at truet og sårbar natur er et satsningsområde for kommunen. Arealet som her er foreslått brukt som vannkilde ligger i område mot høyfjell, som er særlig sårbart mot inngrep. Det er godt med fiske i vatnet, som både er stor og har rødt kjøtt. Dette vitner om at det er god næring og kreps i vatnet. Oppdemming vil gjøre at allmennhetens mulighet for fiske blir redusert, i tillegg til at begrensninger for motorferdsel i utmark og restriksjoner grunnet vannkildevern gjør det vanskelig å opprettholde skiløypa fra skisenteret til Steinhytta.

Om Morovatnet velges, vil det bygges en vei i flere kilometer av urørt natur, både over myr og våtmarksområder og langs den fine Fjellørselva. Det er nå økende bevissthet om at det er av stor skade for natur å ødelegge myr og våtmarksområder da dette bl.a. er viktig for å hindre CO2 utslipp til atmosfære. I tillegg er myr og vannområder som da blir berørt viktige hekkeområder for flere fuglearter. Alle da andre alternativ kommunen har utredet har allerede etablerte veier inn i området.

Morovass-fossen vil bli demmet ned ved en slik utbygging. Å ødelegge naturlige fossefall er et stort tap for både flora og fauna, samt for de som søker naturopplevelser.

Heim kommune er på robek lista fra 30 04 21, noe som også bør tilsi at kommunen velger de alternativ som det har råd til. Å velge utbygging av Morovatn vil ifølge kommunens kalkyle være billigere enn å velge Rovatn, men den totale kostnaden når det gjelder permanent ødeleggelse av natur er stor. I tillegg er det beskrevet at det vil bli et betydelig fall på vannet fra Morovatn til det tappes ved fjorden i Kyrksæterøra. Dette vil kreve at det installeres trykkreduserende teknologi, noe som fordyrer prosjektet. Det må også som nevnt anlegges en lengre vei dit. Morovatn vil heller ikke kunne være eneste vannkilde for kommunen, da det ikke vil være stort nok. Det er også sparsomt med tilsig og tilførsel fra høyere vannkilder. Kommunen vil således i tillegg måtte ha flere vannkilder tilgjengelig, noe som både er dyrt og vil kreve tiltak i flere vannområder i kommunen – muligens ender da kommunen opp med å måtte hente vann fra Rovatnet i tillegg!

God kvalitet på vannet bør være et hovedspørsmål ved valg av framtidig drikkevannskilde. Morovatn er i utmarksområde, der kommunens bønder slipper sine sauer på utmarksbeite. Det vil være uunngåelig at det kan komme forurensning i selve vannet eller tilliggende bekkefar som kan ødelegge kvaliteten på dette. Heim kommune burde også i stedet for å velge fortidas løsninger som er overflatevann gå for å finne gode grunnvannskilder som er mindre inngripende i natur og sikre bedre kvalitet. Per Olav Lund viser i sitt avisinnlegg også til spørsmålet hvorfor det nå er skrinlagt videre drøfting av å bruke grunnvann som drikkekilde.

Vi registrerer at det flagges stor motstand mot de andre alternativa som er lagt fram i forarbeidene før kommunens politikere nå skal fatte sin beslutning. Vi har som nevnt hørt at administrasjonen ikke vil gå for Stormorovatn med begrunnelse i de argumenter som er gitt over. Det kommer nå tydelige signaler om at politikere i kommunen allikevel heller mot å velge Stormorovatn, til tross for alle de faktorer som i konsekvensutredninger og faglige anbefalinger taler mot å velge Stormorovatn. Det er nok krevende for folkevalgte politikere å stå imot grunneiere og andre ved Rovatn som er tydelige i sin motstand, men vi vil her få minne om at politikere må være modige og framsynte og ikke la redsel for uro og motstand få bestemme over logiske og fornuftige argument når de skal fatte viktige beslutninger. Å bruke store midler på grundige utredninger, for så å gå imot anbefalingene er hårreisende. Jeg finner det underlig at ikke-fagpersoner som mange politikere er ikke lytter til de faglige innspill som her er svært tydelige på hva de anbefaler. I dette tilfelle er det matsikkerhet, konsekvenser for friluftsliv, vern av natur og naturmangfold som står på spill, og det å velge Stormorovatn til vannkilde vil være et svik mot alle disse viktige faktorene. Jeg vil også legge til at ordfører Svanem i samtale med meg opplyser at Heim kommune har blitt pålagt av Statsforvalteren å komme med forslag om miljøtiltak i områdene mot Rovatnet, uavhengig av om det velges som vannkilde eller ikke.

Som det kommer fram her, er det mange og tunge argumenterer for at Stormorovatn må vernes og Rovatn velges. Partipolitikk i et valgår må ikke få bestemme framtida til en av de få urørte områdene i Heim kommune. Ved å velge feil her vil Heim kommunes politikere få et varig dårlig miljøstempel!