Kommunaldirektørens forslag til saldert budsjett og konsekvensene det vil få, ble fremlagt 28.10.2021 til kommunestyret.

Regnskap og forventet inntekt viser at vi bruker mer penger enn vi har og vi må spare. Lønn er kommunens største «utgift», derfor må det sees på antall årsverk. Men denne omstillingsprosessen går for fort.

Stillingsvernet står sterkt i Norge og det skal mye til for å si opp ansatte. Det blir for enkelt å si at man kan gå ut i jobbmarkedet for å finne seg en ny jobb. Husk at da den ansatte fikk sin jobb i kommunen, var akkurat den personen best kvalifisert til akkurat den jobben. En stilling man har ønsket seg, søkt på og fått.

Det er stor uro i enhetene i Heim kommune og ansatte frykter for sin arbeidsplass. Dette er en reell frykt som igjen kan føre til økt sykefraværet, blant annet på grunn av stress. Økt sykefravær er kostbart for kommunen.

Vi viser til Arbeidsmiljølovens § 1-1. Lovens formål er: a) «Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger….»

Ansatte og tillitsvalgte setter nå sin lit til ansvarlige politikere i Heim som innehar både et ARBEIDSGIVERANSVAR og et BUDSJETTANSVAR.

Styret i Fagforbundet Heim håper vi slipper å se oppsigelser, som kan koste kommunen dyrt både økonomisk og omdømmemessig.

Telemarksforskning sin rapport viser at vi bruker for mye penger på sentraladministrasjon, barnehage og skole. Det er da naturlig å se på disse sektorene. Vi vet at innen få år vil mye kunne løses ved naturlig avgang, turnover og driftstilpasninger.

Heim kommune har også to store enheter som sliter med vikarmangel og trenger ansatte for å dekke sin døgnkontinuerlige drift. Der er mange ansatte slitne og de trenger flere hender. Dreining fra Oppvekst til Helse og Mestring må bli et satsningsområde i denne omstillingsprosessen.

Samarbeid om gode løsninger er viktig, men styret i Fagforbundet Heim mener vi trenger mer tid for å komme gjennom denne omstillingen på en god måte !!

Styret i Fagforbundet Heim