Skolene har for få lærere, spesielt i sentrale strøk av kommunen. SV vil også både opprettholde Aa skole på Krokstadøra og Lysheim skole og drive dem videre som tredelte skoler.

SV ønsker å styrke opplæringa av de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning på de første klassetrinnene i grunnskolen. Dette vil over tid redusere behovet for ekstraundervisning i de øvre klassetrinnene og ungdomsskolen. Det vil også være et effektivt tiltak for å redusere frafallet i den videregående skolen og sikre at flere i kommunen får en yrkesutdanning som kan gi en plass i arbeidslivet.

Skolen er avgjørende for å redusere antall ungdommer som faller utenfor videregående skole og arbeidsliv. Allerede i de første skoleårene er det elever som ikke greier å henge med og gradvis utvikler seg til skoletapere. Disse elevene trenger en ekstra innsats og ekstra lærerressurser tidlig i utdanningsløpet for å lære de grunnleggende ferdighetene i å lese, skrive og regne. I dag blir ofte de ekstra ressursene først satt inn i ungdomskolen. Da er som regel for seint til å rette opp det som ikke er oppnådd i læring tidligere i skoleløpet. Tidlig innsats er avgjørende.

Lærertetthetsnormen regnes ut fra gjennomsnittet ved hver skole. Ved Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole og på Grøtte er det klasser på mellom 25 og 30 elever. Da rekker ikke en lærer å hjelpe og følge opp hver enkelt elev. I år har Statsforvalteren grepet inn mot Orkland kommune etter at det er avdekket at lærertetthetsnormen er brutt ved Grøtte skole og Orkanger barneskole.

Orkland går med kjempeoverskudd

Orkland kommune har valgt å gå med store årlige millionoverskudd (kalles «mindreforbruk» av kommunedirektørens stab). I 2022 ble overskuddet på 105 millioner kroner. SV foreslo at 33 av disse millionene går til skoler, barnehager, omsorg, helsetun og hjemmesykepleien og Voksenopplæringa.

Orkland kommune har hvert år gått med mindreforbruk eller overskudd. I 2021 var mindreforbruket/overskuddet kr 93,6 millioner kroner, i 2020 var overskuddet 56,1 millioner kroner og i 2019 omkring 24 millioner.

SV ønsket å styrke skolene med 10 ekstra lærerstillinger og bruk av 7,5 millioner av det budsjetterte overskuddet i 2022, men ble nedstemt. SV vil også både opprettholde Aa skole på Krokstadøra og Lysheim skole og drive dem videre som tredelte skoler, slik skolene selv ønsker. Nedstemt. Todelt skole på barnetrinnet vil gi dårligere faglig oppfølging av elevene og være svært krevende for lærerne. Det vil være vanskelig å rekruttere nye lærere til en todelt skole i Aa og Lysheim fordi det er krevende for lærerne. På sikt vil todelt skole være å legge ned skolene.

Samarbeidsutvalget ved Aa skole på Krokstadøra skriver til kommuneadministrasjonen at todelt skole «vil føre til nedleggelse av skolen på sikt.»

Svekker alle skoler

Flertallet i Orkland kommunestyre ved Ap, SP og KrF vil opprettholde begge skolene, men bevilger ikke penger nok til vanlig drift i skolene. De gir administrasjonen anledning til å gjøre om Lysheim og Aa skoler til todelte skoler. Flertallet belaster sekkeposten skoler i Orkland med kostnadene til disse skolene. Dermed oppnår de både å svekke begge skolene og ta penger fra alle andre skoler i kommunen til drift av de to minste skolene i kommunen.

Istedenfor å styrke skolene, har stabene ved Orkanger barneskole og Aa skole på Krokstadøra blitt redusert i 2023.