Slik som verden ser ut i dag og ikke minst slik som den kan se ut framover er det svært viktig at vi er i stand til å produsere vår egen mat. For å få det til er det viktig at vi har jordressurser, og kunnskap og folk til å utnytte disse ressursene. Dessverre har utviklinga gått i feil retning. Riksrevisjonen peker i en rapport fra okt. 2023 på at store jordbruksarealer av god kvalitet, omtrent en million dekar ikke er i drift. Det utgjør 10% av det totale arealet. De mener at for dårlig oppfølging av driveplikten er en årsak.

For å belyse dette med et lokalt eksempel vil vi peke på utviklinga av gårder som har husdyrdrift i Halsa. I 1985 var det 146 gårder med husdyrdrift i Halsa kommune. Det er rast ned til 18 gårder med husdyrdrift i 2023.

For å øke andelen av dyrkamark som drives er det nødvendig at vi stopper og snur nedlegginga av bruk.

Hva må til for å få dette til:

  • Økonomien i landbruket må bedres, slik at arbeidsvederlaget pr årsverk blir likt det som industriarbeidere har.

  • Dagens virkemidler må endres til å stimulere mer småskala produksjon.

  • Virkemidlene må stimulere til at mer av produksjonen foregår med egne ressurser.

  • Dagens stivbeinte regelverk gjør det vanskelig å skille ut en egen tomt til de som skal gi fra seg gården. Det bidrar til at mange gårder ikke blir bosatt av nye folk og drevet videre.

Regjeringens styringsdokument, Hurdalsplattformen fra 2021, har målsettinger som delvis peker i riktig retning. Der sies det at inntektsgapet skal tettes, sjølforsyninga skal økes til 50%, det skal lages en forpliktende opptrappingsplan, nytt tallgrunnlag skal lages og importvernet skal styrkes.

Det har nå gått to og et halvt år siden dette ble vedtatt.  Dette er enda ikke gjennomført. Vi forventer at lovnadene blir holdt! Det er spesielt viktig at dette skjer raskt, for det er mye uro og usikkerhet om framtida i landbruksnæringa.

Vi krever at regjeringa leverer på dette NÅ!