Årsaken til at denne saken er kommet opp, er at fysioterapitilbudet hos oss som bor i Snillfjord-delen av Orkland er fjernet fra nyttår 2023.

De som er i stand til å reise til institutt sjøl skal behandles av privatpraktiserende fysioterapeut,og det har vi ikke i Snillfjord. Da er Orkdal, Meldal eller Lensvik alternativet. Brukere fra Tannvikvågen og Moldtua får da en reisevei på over over 160 km totalt, når ventetida på Orkanger er 5 måneder.

«Lik tilgang på tjenester er et prioritert område» står det i saksframlegget.

Dette er IKKE lik tilgang på tjenester.

Vi som bor i gamle Snillfjord hadde bare kommunal fysioterapeut som betjente alle gruppene, det var lovlig og det fungerte godt. De som måtte reise sjøl, reiste til behandling på Krokstadøra, noen med 30 -40 km reisevei (en vei). Og brukere som kunne reise til Krokstadøra betalte egenandel. Det førte til ei årlig inntekt til Snillfjord kommune på ca. 70000kr.

Ved kommunesammenslåinga ble denne egenandelen tatt bort etter beskjed fra administrasjonen i Orkland. Det skulle være lik praksis i hele Orkland. Denne ordningen er seinere brukt mot oss!

Saken som nå kommer opp er å opprette et 50% driftstilskudd på Krokstadøra. Vi er de eneste av «gamlekommunene» som ikke har det, og dette er foreslått ikke vedtatt i saken som skal opp onsdag 19.04-

Dermed kan enda et tilbud til oss som bor i denne delen av Orkland bli fjernet!

«Lik tilgang på tjenester er et prioritert område»

Vi har en kommunal fysioterapeut, ansatt i 100% stilling i Orkland som utfører kommunale fysioterapioppgaver på Krokstadøra. Denne fysioterapeuten har fram til nyttår utført alle fysioterapitjenester folk i gamle Snillfjord hadde behov for. Denne ordningen var god, og den må jo kunne videreføres? I et miljøperspektiv må det jo være bedre å flytte en fysioterapeut til Krokstadøra enn at mange brukere må kjøre bil, ta taxi el.l. til Lensvik, Meldal eller Orkanger?

I saksframlegget er kun driftstilskudd på Krokstadøra vurdert.

Saksframlegget er grundig og belyser hele fysioterapitjenesten i Orkland, men det har ei sterk slagside: Det er belyst fra tjenestens side, brukerperspektivet er fraværende. Dette er for dårlig!

Brevet som Snillfjord grendelag har sendt, og bedt om å bli vedlagt saken er ikke lagt ved saken, og heller ikke vist til i saksframlegget. De spørsmålene som går på bruken av tjenesten er ikke besvart. Dette er ikke bra!

I dette brevet fra Snillfjord grendelag hadde 5 brukere lagt fram sin sak, og vist til konsekvensene av det vedtaket som nå foreslås. Resultatet er egentlig at det ikke er et reelt tilbud om fysioterapi for oss «vanlige brukere» i vår del av Orkland. Med ventetid på 5mndr på OFO, er alternativet å bestille timer enten i Lensvik eller i Meldal. Orklendinger som bor på Orkanger hadde nok heller ikke akseptert en reise på over 80 km til fysioterapi (eks. til Skatval eller Surnadal).

Om ikke driftstilskudd er veien å gå, må politikerne se på andre muligheter for oss i denne delen av Orkland.

Tjenesten er til for brukerne, ikke omvendt. Og «Lik tilgang på tjenester» betyr ikke at tjenesten må administreres likt i alle deler av kommunen. Ettersom vi har en kommunal fysioterapeut som har fungert for alle beboere i Snillfjorddelen så langt, må denne praksisen kunne fortsette. Hvor stor andel av 100% stilling som brukes i Snillfjord vil behovet vise, resten kan brukes i andre deler av Orkland. Dette er jo snakk om tillitt og smidighet fra både ledelsens og arbeidstakers side.

Vi forventer å få beholde denne tjenesten nær oss! Dette vil ikke ha store økonomiske konsekvenser. Og når vi vet at vår del (gamle Snillfjord) av Orkland bidrar med mer enn 20 mill pr år i inntekter til kommunekassa bare fra vindkraft og havbruk, fortjener vi å bli likebehandla med øvrige orklendinger!

Visjonen «Modig, klok og nær» gjelder vel for vår del av kommunen også?