Det er for få trøndere etter behovet! For å gjøre Trøndelag enda mer attraktivt for bosetting og næringsliv trenger vi å binde fylket enda tettere sammen i fremtiden, og det gjør vi ved å spille hverandre enda bedre med de naturlige og menneskelige fortrinn vi har.

Senterpartiet vil at alle som bor i Trøndelag skal kunne ta seg frem på en miljøvennlig og sikker måte. Vi vil fortsette arbeidet med å binde sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene i Trøndelag ved å ta aktiv styring over AtB, slik at vi sikrer gode tilbud, og ikke bruker unødvendig ressurser og tid på byråkrati. Slik kan vi sikre et kollektivtilbud som bidrar til å øke bolysten og samtidig styrker næringslivets konkurranseevne.

Gjennom innovasjon og ambisjon bruker vi den verdensledende kompetansen i Trøndelag til å skape nye, grønne arbeidsplasser. Med innkjøpsmakten vår har vi fornyet mye av det gamle fergemateriellet, og erstattet disse med moderne og mer miljøvennlige ferger. Dette gir bedre komfort og bedre regularitet. I regjering har Senterpartiet også oppfylt fergeløftet; at alle samfunn uten annen fastlandsforbindelse og samband med under 100 000 årlige passasjerer får gratis ferge. Dette gjør hverdagsøkonomien til både folk og næringslivet langs kysten bedre, og sikrer arbeidsplasser.

Med Senterpartiet som styringsparti har Trøndelag også tatt førersetet i arbeidet for nye hurtigbåter med deltakelse i «fremtidens hurtigbåt», et ambisiøst prosjekt som jobber for å redusere klimagassutslippene ved bruk av ny skrogteknologi og energibærere, teknologi som skapes i Trøndelag.

Senterpartiet i regjering har styrket den fylkeskommunale økonomien, etter 8 år med

inntektsreduksjon og manglende kompensasjon for økte utgifter. Dette gjør fylkeskommunen bedre i stand til å løse oppgavene våre, som å sikre bedre kollektivtilbud både i by og distrikt, og samtidig realisere viktige veiprosjekter og hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene våre.

Trøndelag Senterparti vet at Trønderbanen kommer til å bli viktig både for folk og næringsliv, men ikke minst for å løse klimautfordringen. Vi vet at pris er viktig for å gjøre toget attraktivt, og mener prisene må få takstsystemet til fylkeskommunen som beregningsgrunnlag. I tillegg vil vi jobbe hardt for at to tog i timen mellom Steinkjer og Melhus blir realisert, sammen med elektrifisering av Rørosbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen. Slik binder vi fylket sammen.

En stemme til Senterpartiet er en stemme for trygg styring, for en trygg framtid for Trøndelag.