Situasjonen i Gaza blir bare verre. De grusomme angrepene, utsultingen og den ekstreme frykten vil fortsette så lenge Israel ikke tvinges til å stanse bombingen og trekke seg ut fra Gaza. Det er derfor avgjørende at Norge jobber langs flere spor samtidig. Det haster å få på plass en varig våpenhvile. Samtidig må norske myndigheter være en tydelig stemme for at okkupasjonen opphører og at palestinere sikres selvbestemmelse i enhver politisk løsning som legges på bordet.

I FNs korridorer nikkes det i enighet om at det ikke finnes noe verre sted på jord enn Gaza akkurat nå, samtidig som bombene fortsetter å falle. FNs generalsekretær sier at Gaza er i ferd med å bli en kirkegård for barn. Ni av ti som dør i bomberegnet er sivile. Aldersgruppen øverst på dødsstatistikken er 5-åringer. Gaza er et helvete på jord. Mens verdenssamfunnet sitter med hendene i fanget og ser på at en total katastrofe utfolder seg.

En meningsfull humanitær tilgang og respons fordrer at blokaden oppheves. Helt essensielle ting som vannforsyning, elektrisitet og sement må komme inn på Gazastripen. Det er helt avgjørende for at ødelagt infrastruktur skal kunne repareres, og for at folk skal ha tilgang på humanitær hjelp der de befinner seg. Det vil kreve at Norge står stødig og solidarisk ved palestinernes side.

Humanitær respons må sees i sammenheng med fredsarbeid. Det Palestinske sivilsamfunn er viktigere enn noen gang. Dette er organisasjoner som har dyrekjøpte erfaringer fra tidligere kriger, er legitime aktører i lokalsamfunnene og som allerede bidrar med humanitær hjelp der det er mulig.

Norges diplomatiske rolle i enhver forhandling må være tydelig på at folkeretten skal ligge til grunn i alle politiske prosesser. Vi må våge å sette makt bak kravene til Israel om å få slutt på okkupasjonen. Norge må også kutte alle bånd til okkupasjonen. Både offentlige og private norske aktører er direkte knyttet til virksomhet i de ulovlige bosettingene som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Å kutte disse vil være et tydelig signal om at Norge forutsetter okkupasjonens slutt som del av en fremtidig fredsløsning. Det vil også være å overholde FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 som anmoder land til å differensiere mellom Israel og det okkuperte palestinske området i alle relevante handlinger.

Fagbevegelsen har alltid kjempet for et rettferdig og solidarisk samfunn med frihet og likeverd for alle. Vår solidaritet stopper ikke ved landegrensene. Dette er verdier vi må stå opp for, og det er på høy tid å sette handling bak ordene. Situasjonen i Midtøsten stiller oss på prøve, vi må sikre at verdiene og prinsippene for folkeretten og menneskerettigheter blir ivaretatt.

Handel & Kontor Trøndelag avd. 1 krever at Norge må:

  • Jobbe aktivt for å få på plass en varig våpenhvile

  • Kutte økonomiske og institusjonelle bånd til okkupasjonen

  • Være en tydelig stemme for at okkupasjonen opphører og blokaden oppheves

  • Gå inn for at en massiv humanitær hjelpepakke kommer på plass.

  • Sikre palestinernes selvbestemmelse i enhver politisk løsning som legges på bordet.

  • Ta avstand fra bruk av eksplosive våpen i byer og befolkede områder.