Nå skal denne skolen spare enda mer. Det er uholdbart. Barna på Orkanger betaler allerede en altfor høy pris for at skolene i et raskt voksende sentrum er nedprioritert. Likevel ble det antydet i valgdebatten om oppvekst nylig at de minste skolene kommer dårligst ut når Orkland kommune fordeler penger.

Rammer de svakeste

Småbypartiet har forsøkt å få flertallet med på å bygge paviljong for å løse plassproblemet ved Orkanger barneskole fort. Det er nedstemt. Dermed har vi tapt år og påført barn og ansatte store ekstrabelastninger. Dagens bygg er ikke tilpasset en skole der 90 av 300 elever har annet morsmål enn norsk, og en stor andel trenger undervisning i mindre grupper. De mest sårbare rammes hardest.

Bryter loven

Hele siste skoleår hadde Orkanger barneskole færre lærere enn lovens minstekrav. Kommunen brøt lærernormen. Kommuneoverlegen krevde oppdeling av 7. trinn i mindre grupper, men det kunne gjennomføres bare delvis. Det var ikke nok lærere. Etter pålegg fra Statsforvalteren klarer skolen sikkert å smyge seg over den magiske minimumsgrensa for bemanning i år, men hva skjuler seg bak en slik formell godkjenning?

Forstår ikke norsk

Ansatte forteller blant annet:

  • Sannsynlig løsning for å klare lærernormen er å kutte i antall barneveiledere som skal hjelpe elever med spesielle behov.

  • Orkanger barneskole har mange flyktningbarn som skal ha hjelp av integreringsenheten ved skolen. Enheten er i praksis nedbemannet fordi skolen ikke har satt inn vikarer ved sykdom og permisjon på grunn av økonomien.

  • Barn som ikke forstår norsk deltar i store klasser der alt skjer på norsk. Lærere bruker google translate på mobilen for å kommunisere.

Vold og mistrivsel

26 elever fikk særskilt norskopplæring ved Orkanger barneskole i fjor høst, ifølge kommunens statistikk. Bare 16 fikk det i vår, men ingenting tilsier at behovet har blitt mindre. Ansatte, foreldre og ledelse har for lengst varslet om vold, mistrivsel og skolevegring som følge av plassproblemene. Forholdene produserer den type utenforskap Orkland kommune har vedtatt å bekjempe. Orkanger ungdomsskole arver utfordringene fra barneskolen. Dette handler først og fremst om framtida til barna våre, men også om omdømmet til Orkland kommune. Vi kan ikke framsnakke skolen før den får bedre bygninger og mer bemanning. Skolen har blitt en grunn til å bosette seg utenfor Orkanger og Orkland.

Tid for å hjelpe Orkanger

Fullt løsbare mangler gjør vondt verre: Sørvestfløya har elendig inneklima, men solskjerming til 900 000 kr står fortsatt på uprioritert liste i kommunen. Det samme gjelder utskifting av 40 gamle vinduer.

Enten må vi øke inntektene eller fordele det vi har til skole annerledes. Kommunedirektøren anbefaler det siste framfor å høvle ned over alt. Kutt andre steder i kommunen vil skape protester, men uansett løsning er tida overmoden for å gi ekstra ressurser til Orkanger-skolene. Det er Orkanger-barna sin tur nå. Vi lover å stå på for dem.