Som utgangspunkt ser vi at store batteripakker for lagring av energi kan ha en rolle i «det grønne skiftet» og at det ikke vil være riktig å basere seg på batterier produsert på «skitten»  kraft i Øst-Asia. Og tanken om en klynge av tilknyttet industri i samme område høres fornuftig ut med tanke på bl.a mindre transportbehov.

Imidlertid, planene vi presenteres for viser et enormt prosjekt, veldig arealkrevende og går rett inn i vår tids tre store dilemma: natur-klima-energi. Ustmarka vil måtte blø, og vi må regne med et stort press med hensyn til boligbygging, infrstruktur og kommunale tjenester på lengre sikt.

Vi registrerer at Statsforvalteren aksepterer bygging av batterifabrikk, men opprettholder innsigelser på omfang, vannmiljø og forbruk av myr og skog. Vi ser også at utbygger akter å erstatte forbrukt myrområde med restaurering andre steder. Det bør være et absolutt krav fra kommunen at det skjer. Det beste er selvfølgelig at karbonrike områder får være urørt, restaurering må være en nødløsning. Myrområder og terrengformasjoner har også stor innvirkning på vannmiljø og overflatevann. Med et våtere klima er det helt nødvendig at man har stålkontroll på dette feltet.

Energisituasjonen i Midt-Norge er for tiden bra, og en av grunnene for etablering av batterifabrikk her. Men det meldes at denne situasjonen fort snur til et underskudd, Oljeinstallasjonene utenfor kysten elektrifiseres, eksisterende industri skal ha sitt samt nye etableringer som kommer. Det er behov for nytenking, hvordan kan vi utnytte energien vi har på en best mulig måte? Kan det stilles krav om levering av fjernvarme fra Ustmarka slik som Elkem Thamshavn leverer av sin overskuddsvarme? Vi kan ikke lenger basere oss på å bygge ut flere fjellområder med vindturbiner og kraft må tildeles etter andre prinsipper enn «først til mølla».

Som anført ovenfor, dette er et dilemma, storindustrien kommer med et prosjekt som raserer et stort naturområde, krever mye energi, men også et betydelig bidrag til omstillinga fra oljeavhengighet. Vi vil følge videre utvikling med kritiske øyne.

I forbindelse med vårt årsmøte 14.03, har vi leid kommunestyresalen til et åpent møte om utbygginga i Ustmarka. Etter korte innledninger fra ulike folk med kompetanse på energisituasjonen, lokal arealforvaltning og naturvern inviterer vi til debatt. Vi håper mange viser interesse for å utvide kunnskapsgrunnlaget om dette veldig inngripende prosjektet.