Det er alltid knyttet stor spenning til valg og valgløfter, og nå er kabalen lagt, og vi vet hvem som skal «styre skuta» i Orkland de neste fire årene.

Er det noen av dere politikere som kjenner barnehagene fra innsiden, og som har mer kunnskap om livet i barnehagen, enn tallene dere får fra kommunedirektøren? Har dere nok kunnskap og vilje til å ta innover dere de utfordringene som finnes i barnehagesektoren i dag?

Barnehagens bemanning og samlede kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Vi har i dag et lovfestet minimumskrav til grunnbemanning for barnehagen, men denne er ikke god nok. Så lenge bemanningsnorm og pedagognorm ikke gjelder i hele åpningstiden og på gruppenivå, vil det aldri bli et kvalitativt godt nok tilbud. Normene henger heller ikke sammen med økende krav til ansatte, barnas behov og reell oppholdstid.

Det er allerede lav personaltetthet både på morgen og ettermiddag, og når vi i tillegg har høyt sykefravær, og liten tilgang på vikarer, blir det en veldig liten del av dagen vi oppfyller normene.

Sykefraværet i barnehagen bør være kjent for alle politikere. Arbeidspresset er høyt, og følelsen av å ikke strekke til er stor. Store belastninger, både fysiske og emosjonelle gir stress og høy slitasje. Ansatte gjør en fabelaktig jobb og strekker seg veldig langt. Kanskje er viljen til å strekke seg så langt i arbeidet med barna med på å skjule behovet for flere ansatte?

For lav grunnbemanning, høyt sykefravær over tid, nye vikarer eller ingen vikarer i det hele tatt, gjør at barna i perioder ikke får den omsorg og oppfølging de har krav på. Det er et stort misforhold mellom rammevilkårene og behovene i barnehagen. Dette skaper uforutsigbarhet, og det blir mindre tid til planlegging, samarbeid og utføring av det pedagogiske opplegget. Barnehagens pedagogiske innhold blir dermed redusert til å være tilsyn og brannslukking. Er det virkelig det vi ønsker for de aller minste i Orkland?

I en undersøkelse utført av Utdanningsforbundet svarer 1 av 3 barnehagelærere at de ønsker seg bort fra yrket i løpet av 1–3 år. Når vi i tillegg vet at gjennomsnittlig avgangsalder for dette yrket er 59 år, ser vi krisen i horisonten. For å toppe det hele, så stuper søknadstallene til barnehagelærerutdanninga i hele landet.

Det er ikke lenger attraktivt å jobbe i barnehagen. Dette er en krise ansatte i sektoren har ropt høyt om lenge, uten å føle at de blir hørt.

Politikerne i Orkland har gjennom valgkampen smykket seg med at det er full barnehagedekning i kommunen, men hva hjelper det hvis vi ikke har en god nok bemanning som gir et godt pedagogisk tilbud til barna. Vi er også tjent med kompetente og motiverte ansatte som klarer å stå i jobben.

Utenforskap starter i barnehagen. Tallet på unge uføre er doblet de siste 10 årene i Trøndelag, og cirka 11 250 personer mellom 20–29 år er i utenforskap. Dette er ikke noe som skjer plutselig! Det må styrkes nedover i barnehagen!

Løsningen er ikke å lete etter solskinnshistorier og å «dekke over» i garderoben. Løsningen er en politisk oppvåkning med midler til økt grunnbemanning, og en bedre ramme for sektoren.

En god barnehage har effekt lenge etter at barna har forlatt barnehagen. Tidlig innsats er viktig, og det er billigere å forebygge enn å reparere!