Med denne kloke visjonen som bakteppe vil jeg rette en appell til Orkland kommunestyre i anledning sluttbehandling av reguleringsplan for Vormstad Biopark.

I Hovedutvalg Forvaltning 20.09.23 ble det flertall for reguleringsplanen, og jeg har oppfattet at politikerne der baserte sin tilslutning på faglig grunnlag; og satte til side Vormstad og omegns befolkning sine sterke og godt begrunnede innsigelser mot planen, med spesifikt fokus på luktproblemer, men også forhold som økt tungtrafikk, støy, støv og ikke minst eksplosjonsfare.

Før kommunevalget deltok jeg på et møte med bl.a. utbygger av biogassanlegg, energiselskapet Gasum, og der ble det understreket av flere politikere hvor viktig det er å skape god forståelse mellom utbygger og befolkningen, og jeg vil her legge til kommunens politiske- og administrative ledelse.

Altså: Sammen bygger vi Orkland best.

Så kan en vel ikke si annet enn at demokratiet har fungert også i denne saken, men et velfungerende demokrati krever at det legges til rette for at alle kan være reelle deltakere. Vi har selvsagt kunnet uttale oss gjennom høringsrunder, det har vært møter med det politiske nivå og tiltakshaver, men likevel oppleves det som om tiltakshaver har fått større rom og oppmerksomhet både fra administrativt -og politisk nivå.

God forståelse og gjensidig respekt mellom partene er viktig, nettopp for at alle sider ved saken oppfattes å ha blitt hensyntatt når beslutningen foreligger. Hvis så ikke skjer settes demokratiske hensyn til side. Og så kan det vel ikke være sånn at det bare er næringslivet som skal ha forutsigbare rammebetingelser i Orkland gjennom kommunens arealplan. Den samme kommuneplanen gjelder like mye for oss mennesker som bor i kommunen; vi skal gjennom den oppleve å ha forutsigbare rammer i våre liv. Og faktisk mener jeg menneskers ve og vel må være av større betydning enn at næringslivet får peke seg ut den tomta som de mener er mest gunstig for sitt formål, og da er det at jeg spør: Er det seriøst blitt sjekket ut alternative tomter for et biogassanlegg i Orkland?

Så er det heller ikke hvilken som helst næringslivsaktør som ønsker å etablere seg i det som jeg vil kalle et nybrottsland når det gjelder næringsvirksomhet. Vil ikke tro annet, eller rettere sagt: Jeg er overbevist om at et biogassanlegg av en slik dimensjon som planlegges i Mosøyan vil skape lukt. Luktproblemene beskrives som minimale. Hva vil det si? Det kan vel ikke bety, eller rettere sagt være overlatt til hver enkelt å si om den er å leve med eller ikke? Og det føles likevel usikkert om det ifølge faglige vurdering «med all sannsynlighet» ikke blir noen luktproblemer for oss naboer.

På dette grunnlag og videre innspill anmoder jeg kommunestyret å sette saken i bero:

1. Jeg leser på Gasums hjemmeside datert 10.02.23 at de har i tillegg til 4-5 anlegg i Sverige planer om et anlegg i nærheten av Trondheim, og da vil jeg tro det vil finnes andre tomter enn i Mosøyan i Orkland - så da er mitt forslag å sjekke ut om det finnes alternative tomter å ta med i betraktningen.

2. Det står videre på Gasums hjemmeside at de har satt spaden i jorden for et biogassanlegg i Götene, Sverige, likt det anlegget som planlegges bygd i Mosøyan, men derimot i et helt annet landskap:

NB! I motsetning til Mosøyan som er en trang dal, bygges anlegget i Götene på et flatt område uten åser!

3. Hovedutvalg Forvaltning har med i sitt vedtak av 20.09.23 at det skal foretas målinger fra Mosøyan i alle årstider, som også vil ta tid, minst 3 år iflg. Aermod model. Så igjen god tid til å lande anlegget.

Til slutt:

Da er mitt håp at dere politikere lytter til befolkningen på Vormstad og omegn, utviser det beste skjønn gjennom å tenke både med hodet og hjertet - og med det gir foreslåtte grunnlag for utsettelse over en sjanse, men aller helst:

La være å tre et biogassanlegg av en slik dimensjon, som her er tenkt - «nedover hodene» på oss som bor her ved å sette strek over Mosøyan som aktuell tomt i Orkland