Vedrørende forslaget om nedleggelse av sykehjemmet på Krokstadøra er det tydelig sterkt press på ordføreren fra egne kommunestyrerepresentanter om å si nei til kommunedirektørens forslag om nedleggelse. Ordføreren vil bruke mer tid på denne avgjørelsen, med begrunnelse i at det i ettertid er kommet frem mye synsing/antagelser i saken. Ordføreren uttaler mellom annet at det ikke kun dreier seg om økonomi, men også spørsmål om fremtidig bygningsmessig vedlikehold, og fremtidig muligheter for å ha nok personale med nødvendig kompetanse.

Med noe sikkerhet kan en fastslå at sykehjemmet på Krokstadøra gjennom lang tid er blitt «snakket ned». Budsjettsaken viser feil i antallet manglende personer i staben, det er videre kommet for dagen at det er feil i beregningen av sparte kostnader ved en eventuell nedleggelse. De ansatte har etterlyst orienteringer underveis i prosessen fra kommunens ledelse. Person som har søkt om arbeid ved institusjonen har blitt avvist, og en av de ansatte ved institusjonen, som sa opp sin stilling og tok jobb på Hitra, ble ikke fulgt opp.

Etter min mening er det som har kommet frem i denne saken en tjenesteforsømmelse fra administrasjonen i Orkland kommune, en forsømmelse som kommunedirektøren har ansvaret for. Med andre ord må kommunedirektøren gjennomføre en evaluering av saken slik at ansvaret tillegges de personer som har bearbeidet saken. Så langt jeg kan se er dette mangel på ledelse, mangel på informasjon til de ansatte og feil med saksfremstillingen.

En institusjon som blir så negativt fremstilt vil det være vanskelig å rekruttere nye ansatte til, og det er naturlig at allerede ansatte søker annen arbeidsplass. Forutsigbarhet er en selvfølgelig sak når en skal søke arbeidsplass.

Tilbake til ordførerens uttalelse om synsing/antagelser.

I saken om valg av tomt for ny brannstasjon i Meldal sier saksbehandleren følgende i begrunnelsen for å si nei til «Meieritomta»:

«Det er grunn til å anta at Vassdragsvesenet vil komme med innsigelse dersom denne tomta blir valgt, slik det ble gjort da Oppdal kommune skulle bygge ny brannstasjon.»

Jeg tør tro at ordføreren mener det er like ille uansett om det er kommunens saksbehandlere eller kommunens innbyggere som benytter slike uttrykk som «Synsing/antagelser.»

Min oppfordring til ordføreren må bli:

Se en gang til på plassering av ny brannstasjon i Meldal.

La barnehagen på Å i Meldal og sykeheimen på Krokstadøra leve videre, og la begge disse tiltakene få stempel om lengre levetid enn bare neste år. Utrygghet om fortsatt drift vil virke som et ledd i nedleggelse.