Gammelosen, Tverradkomsten og Orkdalsveien skal fungere som E39 i 16 måneder fra juni. Det har Statens vegvesen (SVV) bestemt.

Ingen dialog med innbyggerne i forkant. Ingen mulighet til å diskutere avbøtende tiltak. Og ikke en lyd fra ledelsen i Orkland kommune, som har kjent til planene i månedsvis, før bomba slår ned i form av ei pressemelding fra SVV. Budskapet er at alt er avgjort, og det å sende tusenvis av biler inn på lokalveger i sentrum i 16 måneder går fint ved å rette ut en sving i Gammelosen for å gi plass til lange modulvogntog.

4000-9000 kjøretøy

Interessen for bomiljø og myke trafikanter i sentrum er minimal hos dem som styrer kommunen vår, men nå må grensa være nådd:

·       Voldsom trafikk vil ødelegge Gammelosen (allerede skadet av forurensing) og Nerviksfjæra som pustehull for rekreasjon i 2023 og 2024.

·       Trehusbyen Nerøra og bomiljøet lengst nord på Orkanger får en brutal tilleggsbelastning ved siden av dagens støy.

·       Tverradkomsten og Orkdalsveien blir trase for mye østgående trafikk i periodene Bårdshaug bru er helt stengt, men trolig også ved delvis stenging (omkjøring for 4000) når det stopper seg til ved innsnevring i Gammelosen. I tillegg vil all vestgående trafikk som bommer på omkjøringa og all vestgående trafikk som først skal innom Bårdshaug (Amfi mv) bruke sentrumsgatene.

En av tre er over 70 år

Sentrumsgatene er sterkt overbelastet, men ikke tilrettelagt for myke trafikanter på grunn av politisk uvilje. Telling i fjor viste 448 kjøretøy på en time i rush i Tverradkomsten. Der de to gatene møtes bor det flere enn i hele Snillfjord-delen av Orkland kommune. En av tre i bykjernen er eldre enn 70 år.

Småbypartiet har år etter år fremmet en rekke konkrete forslag for å sikre skoleveger og gi eldre i sentrum en tryggere hverdag. Det politiske flertallet sier enten nei, eller bruker så lang tid på å gjennomføre at problemene tårner seg opp mens trafikken øker. Ingen tiltak er bygd på Orkanger siden vi ble Orkland trass i skremmende forhold for dem som er dårlige til beins.

Tiltak før stenging

Forsømmelsene gjør at Orkanger mangler infrastruktur til å ta imot mer trafikk uten samtidig å ofre alle hensyn til myke trafikanter og bomiljø. Derfor:

1.       Orkland kommune må sørge for at SVV øyeblikkelig avblåser planen om å sende E39-trafikken inn på kommunalt vegnett i juni. Ifølge SVV er det ikke nødvendig å utbedre brua i år.  SVV, fylkeskommunen og kommunen (vegeierne) må vise alternative løsninger og involvere befolkninga, som blir sterkt berørt. Dialog er minstekravet i et demokrati.

2.       Hvis eneste løsning er å stenge brua og bruke Gammelosen/sentrum som omkjøring, må det bygges avbøtende tiltak før arbeidet starter:

·       Tverradkomsten: Fortau på sørsida mot Rømme Amfi for å redusere behovet for kryssing. Planlagt i 2024, må framskyndes.

·       Orkdalsveien: Fortau ved Bårdshaug Herregård for å redusere behovet for kryssing. Planlagt i 2024, må framskyndes.

·       Tverradkomsten/Mostargata. Ny, sikker overgang. Planlagt i år.

·       Skolevegen Råbygda-Orkanger: Ombygging av feilkonstruert rundkjøring der gang- og sykkelvegen krysser Havneveien (fylkesveg) ved Norsk Kylling. Kraftfulle sikringstiltak samme sted.  Skolevegen får nå E39-trafikk i tillegg til all tungtrafikk som sirkulerer på industriområdet fra før.

·       Gammelosen: Primært bygge gang- og sykkelveg der dette mangler på østsida ved Damphuset for ikke å tvinge folk til å krysse framtidig «E39» to ganger, slik det er i dag. Tiltaket er kostnadsberegnet for flere år siden. Uansett må alle fire kryssinger i Gammelosveien få langt bedre sikring.

·       Utrede muligheten for midlertidig støyskjerming av boligområder.

Splitt og hersk på Orkanger

På Facebook er enkelte for planen, fordi de bor nær E39 og vil få mindre støy selv i en periode. Det er en korttenkt strategi som inviterer til splitt og hersk fra ledelsen i Orkland kommune. Innen 2025 er trafikken tilbake i fullt monn på E39 - i verste fall uten at kommunen i mellomtida har gjennomført et eneste tiltak på Orkanger.

20 prosent av kommunens innbyggere bor på Orkanger, men kretsen er knapt representert i Sp/Ap-gruppa som bestemmer over stedet. Sentrum har særskilte og akutte problemer knyttet til trafikk, støy og miljø som flertallet bagatelliserer. Likevel kan vel ikke Sp/Ap godta å slippe E39-trafikken inn i Gammelosen, Tverradkomsten og sentrum uten omfattende tiltak i forkant? Eller er det nettopp det kommunens ledelse har tenkt?