Til: Valgte politikere både for Orkland og for Trøndelag fylkeskommune

Emne: Bevare og videreutvikle Meldal videregående skole

Skolene har i høringen gått enda lenger: De ønsker en påfølgende samlokalisering med oppstart i 2027. Sammenslåing begrunnes med større økonomiske muskler og bedre elevtilfang. Ledergruppene fra begge skolene har siden 2021 diskutert seg frem til denne løsningen.

En sammenslåing begrunnes også i mangel på midler til oppgradering av Orkdal vgs, det settes av seks millioner til å planlegge den videregående skolen i Orkland.

Oppsummert mener ledelsen for begge skolene at Meldal vgs skal legges ned og integreres med Orkdal vgs i et felles oppgradert anlegg på Follo. Dette vel vitende om at økonomiske midler kan komme på plass først i 2027.

Hvis det blir vedtatt en organisatorisk sammenslåing i desember betyr det begynnelsen på slutten for Løkken-skolen. Denne skolen er og har vært godt drevet og blitt oppgradert i alle år, en moderne skole. Hvis rektor og administrasjon fjernes vil skolen falle som et korthus. Det må ikke skje, ledelsen må koble om og ta et krafttak for å bevare egen skole på Løkken.

Så langt har ingen i media nevnt skolens kunder som er det moderne næringslivet i gamle Meldal kommune, de har et tett og godt samarbeid med Meldal vgs. Skolen har linjer for mange bransjer, eksempelvis er automatisering viktig for de fleste. Skolen er ekstraordinært godt rustet for den viktige bilbransjen. Å ha lærebedriften som nabo sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere lokalt og lengre borte.

Skolen styrker lokalsamfunnet. Og på sikt vil Orkanger ese ut og gamle Meldal vil bli en bydel i vekstkommunen Orkland. Denne utviklingen er ikke å lese i statistikk som viser at elevtallene synker. Distriktene kan by på rimeligere boenheter både i Meldal og i andre «utkanter» av Orkland og det resulterer i en positiv befolkningsutvikling her også.

Forsvinner skolen resulterer dette i en katastrofal fraflytting og redusert næringsaktivitet. Det må vi for all del unngå.

Meldal vgs er i seg selv en stor bedrift med 54 ansatte, herav er 32 (60%) ansatte fra Meldal m/omland (fra Svorkmo og sørover).

Jeg har videre gjort en grov oppsummering av fjorårets omsetning, resultat og antall ansatte i 24 «Meldal»-selskaper med mer enn 5 mill. i omsetning. Til sammen 400 medarbeidere i disse bedriftene omsatte for ca én milliard kroner og ga et resultat på 90 millioner kroner før skatt.

Meldal videregående skole må vi ta vare på og videreutvikle på Løkken!