Arbeids- og inkluderingsbedrifter som Rosenvik hjelper mer enn bare enkeltmennesker. Vi styrker også samfunnsøkonomien – ved å hjelpe unge som har falt utenfor.

En ungdom som kommer i jobb fremfor på uføretrygd sparer kommunen, fylkeskommunen og det offentlige flerfoldige millioner i tapt arbeidsfortjeneste og økt bruk av helsetjenester i løpet av et yrkesliv. Beregninger fra samfunnsøkonomisk analyse viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten beløper seg til nærmere en halv million i året pr. person!

100 000 unge står utenfor!

Hele 100 000 personer under 30 år står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Siden 2006 har antallet uføretrygdede under 30 år blitt fordoblet. Dette vekker bekymring, særlig fordi tendensen er at dette tallet bare vil fortsette å øke. I Orkland kommune er mange unge på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, og kommunen sliter med en høy andel unge uføre, sosialhjelpsklienter og frafall fra skole.

Norge går i fremtiden mot betydelig mangel på arbeidskraft på grunn av demografiske endringer, spesielt knyttet til eldrebølgen. For å kunne møte arbeidskraftbehovet, har vi ikke råd til å velge bort de som i dag står utenfor. I fremtiden må så mange som mulig bli med, for at vi skal kunne dekke samfunnets behov.

Rosenvik kan bidra!

Mange av de unge som står lengst unna arbeidslivet i dag mangler utdanning, og har gjerne sammensatte vansker både helsemessig og sosialt. En god del av disse opplever å bli mer og mer marginaliserte og isolerte for hver måned som går.

Det å ha noe å gå til hver dag, betyr enormt mye for oss mennesker. Arbeid gir mening, tilhørighet og selvtillit. Arbeid er menneskeverd. Verdien av arbeidsinkludering kan slik sett ikke måles i kroner og øre. På den andre siden så kan den faktisk nettopp det. Få de som står utenfor innenfor!

Kjære lokalpolitiker: Ta kontakt med oss – besøk oss og lær mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere dine ambisjoner for unge i Orkland. Oppfølging av ufrivillig skolefravær, utvikling av alternative læringsarenaer for de som sliter på skolen, tilrettelagte læreplasser – mulighetene er mange!