I denne perioden har vi jobbet med å forme den nye kommunen vår. Det har skjedd mye, og det har vært stor aktivitet i store deler av kommunen.

Snart skal vi ta stilling til om vi skal få et nytt industriområde og det er ønske om batterifabrikk. Vi registrerer at andre partier ønsker dette velkomment, men vi i MDG mener vi må være føre var. Et slikt anlegg vil kunne gi nye arbeidsplasser, men også noen utfordringer, og ikke minst, store naturødeleggelser.

Vi har allerede i dag for dårlig kapasitet på skoler i Orkanger, vi har også få ledige boliger og vi mener at vi må passe oss for ikke å komme bakpå både med skole og helse. Den store økningen av arbeidsplasser i kommunen på grunn av industriområdet på Ustmarka vil få konsekvenser for skoletilbudet, helsetilbudet og boligmarkedet, hvis utbyggingen blir gjennomført. Det som er sikkert er at kommunen må øke bevilgninger til skolen, da det er bred enighet om å bevare tilbudene der de er i dag. Riktignok fikk de bevart tilbudene ved siste budsjettforhandlinger, men det ble kraftige nedskjæringer ved to enheter. Noe som vil merkes i den daglige driften. Noe jeg påpekte i formannskapet da det var til behandling. Posisjonen på sin side sier de ikke har bestemt todeling ved Lysheim og Aa skole, men da kan vi undre oss over hvem som har besluttet dette.

Orkland ønsker større bosetting og det i hele kommunen, kanskje for å få til dette bør vi satse på å bli oppvekstkommune nummer 1? For vi ser jo allerede i dag at vi har mange som pendler inn til Orkland, det vil si at de skatter gjerne til Skaun eller Trondheim, og i ytre deler av kommunen, Ørland. Ved å styrke oppvekstsektoren vil vi bli mer attraktive å bo i.

Jo, vi ser at vi må få økte inntekter, eventuelt se på omfordelinger innenfor de ulike sektorene. Kommunen har per i dag god økonomi, men denne vil gradvis bli endret etter at tilskudd gitt i sammenslåingsprosess blir borte. Det er da viktig å sikre våre største ansvarsområder, som skole og helse.

MDG Orkland er opptatt av inkludering og likeverd. Vi vil jobbe for gode bo- og dagaktiviteter for de som har behov for det. Vi har mange gode tilbud, men vi trenger å se på nye boliger og løsninger for dette, spesielt i gruppen unge funksjonshemmede. Her må vi også sikre retten til medbestemmelse for denne gruppen, som vi ser har blitt sett bort ifra ved flere av sakene der flytting har blitt gjennomført.

MDG har lokalt jobbet for å begrense naturtapet, der vi har ved flere anledninger fremmet forslag, og vært med på å stemme over forslag, som vil sikre oss og de som kommer etter oss like mye natur som vi har i dag. Vi mener Orkland må ha et arealregnskap, og jobbe for at områder som har vært regulert til næring og annet som ikke brukes i dag, tilbakeføres til LNRF-områder igjen. Viktigheten av å ta vare på ulike naturtyper for å motvirke klima og naturkrisa blir mer og mer tydelig. Vi er opptatt av havet og spesielt fjorden, og vi har fått en fersk rapport som sier noe om hvordan det står til med livet i Trondheimsfjorden. Rapporten kom på plass etter initiativ fra MDG på fylkestinget. Det er urovekkende at det siden 80-tallet har blitt 80 % mindre sjøfugler i fjorden, dette krever at vi som kommune tar forholdsregler framover og arbeider aktivt for å snu denne utviklingen. Vern av den siste lille biten av Orkladeltaet ved Gjølmebukta er et viktig grep, samt restaurering av natur der det er mulig.

MDG Orkland er opptatt av at vi skal ha levende bygder, vi har tro på diversitet og at vi trenger små og store bruk og holde dyrkamarka i hevd. Vi vil jobbe aktivt for at vi skal øke sjølforsyninga og vi ønsker at kommunen skal være en god samarbeidspartner for bonden og legge til rette for å opprettholde sysselsettingen i jordbruket. Landbruket i kommunen genererer mange arbeidsplasser og er viktig for å sikre kortreist mat av god kvalitet. Landbrukskontoret har i sitt utfordringsdokument et godt bilde av hvordan situasjonen er. Vi blir stadig færre bruk, og de brukene som blir igjen er større. Vi vet at for å opprettholde gode fagmiljøer og at folk skal trives i jobben sin, så trenger de kollegaer, derfor ønsker vi å sikre at flere ønsker å drive innenfor landbruket.

MDG trengs i Orkland kommunestyre, for å sikre at naturverdiene vi har som felleseie blir ivaretatt for framtiden. Landbruket er en del av vår beredskap og må løftes, og vi vil fortsette å jobbe for vern av den viktige matjorda. Klimautslippene må reduseres, og MDG vil fortsette å jobbe for at utslippene i hele kommunen, ikke bare for kommunen som virksomhet, blir en naturlig del av klimaarbeidet framover.

Jeg er klar for å fortsette å jobbe for det gode, grønne liv i kommunen vår framover, og da trengs MDG i kommunestyret.