SV ønsker satsing på grønt næringsliv som bidrar til nullutslipp. Dette gjelder i alle sektorer. Alle piler peker mot global oppvarming. De siste ukers regn, flom og ødeleggelser for milliarder av kroner her til lands, viser med all mulig tydelighet at vi må bremse oppvarmingen av kloden vår.

SV vil stille krav til næringslivet slik vi gjorde da vi tok kampen mot sur nedbør og på den måten berga ozonlaget vårt. Å måtte stå til ansvar for ødeleggelse av verdifull natur, miljø og klima skal koste så mye at næringslivet faktisk velger de beste løsningene for nettopp natur, miljø og klima. Innovasjon, nye tanker, framtidsretta ideer for næringslivet er det vi må lene oss på både for å utvikle nytt og nyskapende næringsliv, men også for å skape næringer som er miljø- og klimavennlige. Alle må gjøre sitt, enten det gjelder store, globale aktører eller næring i liten skala her i Orkland. SV har for eksempel gjentatte ganger foreslått solcellepaneler på alle kommunale bygg i Orkdal og Orkland. Foreløpig ser vi få bygg med solfangst-installasjoner.

Samferdsel og klimaendringer

Næringslivet må innrette seg innenfor naturens og klimaets grender. Og SV vil stille krav om nullutslipp. Det har vi gjort i fergesektoren, og nå har vi 80 elektriske ferger i Norge. Det viser at det går an å tenke nytt.

Jeg var på tur med tog nylig. Dovrebanen ble stengt, men vi kom oss til Drøbak og OscarsborgOperaen med trauste, trivelige Rørosbanen. Da vi var på heimtur, ble mitt toghjerte veldig glad over de lange godstogene vi stadig måtte vente på fra Hamar og nordover – helt til Støren, faktisk. Å se så mye gods fraktet på bane var en fryd, rett og slett! Få dager seinere var også Rørosbanen stengt. Styrtregn og flom i bekker og elver oppover Gauldalen sørget for elendigheta.

SV setter i neste års statsbudsjett fram forslag om midler til flom- og rassikring av både jernbane og fylkesveier i stedet for å bruke enorme summer på de store, firefelts, 110-kilometersveiene vi har sett de siste årene. Vi håper at Stortingsflertallet støtter dette forslaget. SV har siden 2016 bedt om til sammen seks milliarder kroner til blant annet ras- og flomsikring på ulike statsbudsjett, men er blitt nedstemt gang etter gang. Storsamfunnet kommer nok etter hvert til å erfare at vi burde vært føre var – det er ikke alltid bra å få rett, dessverre.

Industri på Ustmarka

Batterifabrikker planlegges mange steder. Kanskje må vi ha regional og muligens også nasjonal styring på hvor disse fabrikkene blir lagt. De må legges der de forårsaker minst mulig inngrep i naturen, og de må plasseres der vi har nok strøm tilgjengelig. Vi har en krevende kraftsituasjon i Midt-Norge, som vi vet. Én måte å løse dette på, er en kraftig satsing på enøktiltak. En annen er å satse stort på produksjon av kraft. Så må vi vurdere hvilke steder i landet slike fabrikker kommer best ut både i forhold til naturinngrep og krafttilgang. Kanskje er Ustmarka et godt alternativ, kanskje er det et annet sted som fyller de ulike kravene bedre. Når kommunens politikere skal ta stilling til det enorme industriområdet på Ustmarka, må vi ha et langt bedre beslutningsgrunnlag enn det vi har nå.

Yrkesutdanning og lærlinger

En viktig sak for SV er at Orkland kommune skal opprette flere lærlingplasser. Næringslivet i kommunen tar et stort ansvar for å lære opp framtidig arbeidskraft, og det er svært viktig at vi opprettholder dette trykket for å utdanne enda flere som kan jobbe i ulike yrkesfag. Og det er naturligvis viktig for SV at folk har det bra på jobben – at de har gode arbeidsforhold, bra arbeidsmiljø og trygghet i jobben.

Og til slutt: Det er ingen hemmelighet at SV har kritisert bank-Norge fordi bankene er langt kjappere med å sette opp rentene på utlån enn på innskudd. «Stopp bankranet!» er oppfordringen fra SV!

Bruk stemmeretten din ved valget 11. september!