Revisjonen ble bestilt av kontrollutvalget i november i 2021 og lagt fram for fylkestinget i oktober 2022. Senterpartiet synes rapporten er et greit utgangspunkt for videre arbeid med forbedringer, både innad i selskapet men også i forholdet mellom selskapet og eierne.

Revisjonen skulle se nærmere på fem forskjellige spørsmål:

  • Er Regionanbudet 2021 anskaffet i samsvar med fylkeskommunens uttrykte vilje gjennom vedtak?

  • Er Regionanbudet 2021 utført i samsvar med gjeldende regelverk, utvalgte av fylkets relevante strategier og vedtak, samt anbefalinger knyttet til offentlige anskaffelser?

  • Hvordan gjennomfører AtB kontraktsoppfølging?

  • Følger AtB offentlighetsloven?

  • Hvordan legger AtB til rette for åpenhet og tilgjengelighet for brukerne?

Regionanbudet var et stort og krevende anbud, både for fylkeskommunen som bestiller og for AtB som utførende part. Vi politikere hadde store ambisjoner om å få til et bedre tilbud. Vi ønsket å ivareta vår ombudsrolle, og vi hadde også ambisjoner knyttet til klima og miljø som vi ønsket å realisere. AtB på sin side har betraktninger om at vi har vært for utydelige i bestillingene våre, de mener at handlingsrommet har vært for lite og rolleforståelse og -utøvelse har ikke samsvart i praksis.

Det interessante her er at når en bestilling er gitt vil det normale være at mottakeren av bestillingen forholder seg til den og leverer i henhold til det. Slik har det ikke blitt. AtB hadde en annen oppfatning enn oss politikere. Vi opplevde at selskapet argumenterte sterkt imot og det som var enda verre; i møter med kommuner argumenterte AtB for at de gjerne ville ha en høyere ramme uten at politikerne responderte. Jeg synes at selskapet her utviser fullstendig mangel på respekt for sin eier. Jeg trodde at et selskap forholdt seg til det som var bestillingen og utførte oppdraget med de ressurser som ble lagt til grunn i anbudet. Etter mitt syn er dette et godt bilde på at selskapsformen skaper stor avstand mellom rommet der politikken blir utformet og oppdraget skal gjennomføres.

Alle kjenner til hvordan oppstarten av anbudet gikk. Katastrofe er riktig betegnelse, spesielt for skoleskyssen og for ITS (Individuell tilrettelagt skoleskyss). Avtalen med Christiania Taxi ble sagt opp og erstattet med nødkjøp. Det var helt rett av AtB å gjøre det, men hvordan i all verden kunne dette skje? Det har vært gjennomført møter, men evnen til å gjennomføre oppdrag har hatt alt for lite oppmerksomhet. Det forundrer meg at revisor ikke har prioritert å se mer på dette forholdet.

Gjennomgangen har også sett på avvikene mellom AtB og TrønderTaxi og Taxi Midt-Norge. I eierdialogmøter som ble gjennomført mellom fylkesutvalget og AtB´s styreleder ble det vist til at avvikene var operatørens ansvar. Her var altså selskapet mer opptatt av å få fram hvem som hadde ansvaret i stedet for å følge opp hvordan tjenesten ble levert. Først etter nærmere fire måneder og med sterkt press fra eierne ble det ordnet opp og levert i henhold til det som forventes; vi skal ha en trygg og forutsigbar transport for barna våre på vei til og fra skolen.

Helt til slutt; jeg er glad for at revisjonen er gjennomført og at selskapet nå er opptatt av forbedringer i hvordan de utfører oppdraget. Jeg føler meg også trygg på at selskapet ønsker å bedre forholdet til eier og de vil også lære av denne historikken. Men uten at vi politikere hadde satt dette på dagsorden og pekt på den store avstanden mellom bestiller og utøver hadde vi fortsatt hatt samme situasjon. Dette sier noe om at et eget AS skaper nettopp dette – stor avstand og et fordyrende ledd som stjeler unødvendige ressurser fra en begrenset ramme.